TEXTY MODLITEB

1. Stať sa modliacim rodičom

Keď ide všetko hladko a máme pocit, že sme úspešní, máme zo života skvelý pocit. Keď sa nám nedarí, tak sa cítime zasa ako najväčší smoliar. Rodičovstvo. Snažíme sa vychovávať deti najlepšie ako vieme. Keď si už myslíme, že máme rodičovstvo pod kontrolou, každé nové obdobie prináša nové problémy a opäť sa nachádzame v nepreskúmanom teritóriu. Nemusíme sa nechať zmietať týmito náhlymi a neočakávanými zmenami. Životy našich detí nemusia byť ponechané náhode. Nemusíme nervózne prechádzať sem a tam a pritom si ohryzávať nechty a báť sa o dvojročných výmyselníkov či dospievajúcich tyranov. Nemusíme žiť v strachu z toho, čo nám ďalšie vývojové obdobie prinesie. V každom období svojho života naše deti potrebujú naše modlitby. Nejde o to, aby sme sa všetko pokúsili zvládnuť naraz sami, ale aby sme sa obrátili k najskúsenejšiemu rodičovi všetkých dôb, nášmu nebeskému Otcovi a prosili ho o pomoc. Bez Boha sme odsúdení opakovať chyby z našej minulosti a napodobňovať, čo sme sami odpozorovali od našich rodičov a túžili zmeniť. Niekedy to môže mať za následok pocity viny, ktoré nás ochromia a tento problém sa dá prekonať jedine tým, že sa za to budeme modliť. Môžeme si načítať rôznu literatúru o tom ako máme správne vychovávať dieťa, aj napriek tomu pokiaľ sa nebudeme modliť, budeme robiť rovnaké alebo podobné chyby ako naši rodičia. A takisto nás bude ochromovať strach a obavy o naše deti. Tým, že ich budeme v modlitbe každodenne odovzdávať, rovnako, ako sme to urobili pri krste, neznamená to, že sa vzdáme svojej rodičovskej zodpovednosti, ale skôr že sa ponúkneme k plnej spolupráci s Bohom. On zoberie na svoje bedrá ťarchu tohoto bremena a obdarí nás múdrosťou, silou, ochranou a schopnosťami oveľa väčšími než máme. Našou úlohou potom bude viesť k poslušnosti, učiť, živiť a pripomínať si: "navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať", s vedomím, že "sa od nej neodchýli ani v starobe." Porov. Prís 22,6. Tiež by sme si nemali skrze modlitbu presadzovať svoje vlastné predstavy o svojom dieťati, vedie to jedine k frustrácii a sklamaniu. Najlepšie je viesť modlitbu skôr v duchu "Pane, ukáž mi ako sa modliť za toto dieťa, pomôž mi ho vychovávať podľa teba a kiež sa v jeho živote naplní tvoja vôľa." Keď sa rodič modlí, do života dieťaťa preniká Božia moc.

Čo je modlitba a ako funguje?

Modlitba je oveľa viac ako len predkladanie zoznamu našich túžob Bohu. Modlitba je poznávanie a zakúšanie Božej prítomnosti a pozývanie Boha do našich životov a životných okolností. Pomocou Božej prítomnosti dostávame jeho silu, ktorá nám dáva prostriedky k prekonaniu akéhokoľvek problému. Písmo hovorí: "Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi." Mt 18, 18. Boh nám na zemi dáva moc. Keďže je to Božia sila, nie naša, stávame sa nádobou skrze ktorú táto sila prúdi. Keď sa modlíme, klaniame sa pokorne pred Bohom a priznávame: potrebujem tvoju prítomnosť a tvoju silu, Pane. Bez teba to nedokážem. Ježiš povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to." Jn 16, 23. Modlitba neovplyvňuje iba nás samých, ale presahuje nás a dotýka sa tých, za ktorých sa modlíme. Neznamená to, že vždy dostaneme okamžitú odpoveď. Ale modlitby nikdy nie sú bezvýznamné. Písmo hovorí: "Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to." Jak 5, 16.

Začnite s osobným zoznamom

Nestačí modliť sa za naše momentálne potreby. Je potrebné sa modliť za budúcnosť a tiež za to, aby sme boli uchránení od následkov minulých udalostí.

Božie Slovo je ako Naša výzbroj. Boj o životy našich detí sa odohráva na kolenách. Nemodliť sa je ako sedieť a z diaľky sa pozerať ako na naše deti na vojnovom poli dopadajú strely zo všetkých strán. Keď sa však modlíme, sme v bitke po ich boku a používame Božiu moc v ich prospech. Pokiaľ vo svojich modlitbách tiež používame Božie Slovo, držíme silnú zbraň, ktorú nemôže žiadny nepriateľ premôcť. "Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč (...)." Hebr 4, 12. A preniká všetko, čoho sa dotkne. Boh hovorí o svojom Slove: "nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal." Iz 55, 11. Pokiaľ používame Božie Slovo v modlitbe, zmocňujeme sa sľubov, ktoré nám Boh dal a vnášame ich do života našich detí. Boh nás skrze svoje Slovo vedie, hovorí k nám a pripomína nám, že je verný. Kedykoľvek sa za svoje dieťa modlíme, robme to s takou autentickosťou, akoby sme sa prihovárali za jeho život, pretože to je v podstate to, čo robíme. Pamätajme si, že zatiaľčo Boh má pre životy našich detí dokonalý plán, satan má pre nich plán tiež. A bude sa snažiť k tomu využiť všetky možné prostriedky: vzdor, nehody, choroby, drogy, sex, alkohol. Nebude však schopný použiť žiadnu z týchto vecí, pokiaľ bude jeho moc oslabená modlitbou. Porov. Mt 12, 29. Satan môže samozrejme napáchať veľa škôd, pokiaľ svoje deti nenaučíme kráčať po Božích cestách, poznať Božie Slovo a rešpektovať Boží Zákon, pokiaľ ich nevedieme k poslušnosti, neusmerňujeme ich alebo pokiaľ ich nenaučíme ako robiť dobré rozhodnutia. Modlitba a vhodná výchova podľa Boha a jeho slov zaistí, že sa uskutoční Boží plán a nie satanov. Písmo hovorí: "Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás." Jak 4, 7. Pokiaľ sme však vyzbrojení Písmom, budeme musieť bojovať s Božím Slovom. Účinnejšia je modlitba oboch rodičov, pretože Písmo hovorí: "A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach." Mt 18, 19. Zrejme najťažšou súčasťou prihovárania sa za naše deti je čakanie, až budú naše modlitby vyslyšané. Niekedy sú vypočuté rýchlo, ale väčšinou to tak nie je. Keď odpoveď neprichádza, môžeme ľahko podľahnúť znechuteniu a zúfalstvu alebo sa môžeme na Boha slepo hnevať. Pokiaľ naše dieťa urobí zlé rozhodnutie, nevyčítajme si to a neprestávajme sa modliť. Komunikáciu so svojím dieťaťom neprerušujme. Miesto toho, aby sme to vzdali, urobme pevné rozhodnutie, že sa ešte viac oddáme modlitbe. Buďme v tom pevní a hovorme si: "Boj práve začal." V skutočnosti je to Boh, kto bojuje a tiež si pamätajme, že nevedieme boj so svojím dieťaťom, ale s diablom. On je náš nepriateľ, nie naše dieťa. Najpovzbudivejším textom Písma o vytrvalosti sú slová kráľa Dávida v Ž 18, 38 - 40. Neprestal, pokiaľ jeho úloha nebola splnená. To by sme mali urobiť v modlitbe aj my. Pokiaľ k Bohu alebo k svojmu dieťaťu cítime hnev či nemožnosť odpustiť - áno, aj milujúci rodičia môžu mať takéto pocity - celkom úprimne to Bohu povedzte, pokiaľ cítime sklamanie alebo beznádej, jasne to vyjadrime, nezostávajme v týchto negatívnych emóciách alebo pocitoch viny, ktoré nás môžu od Boha vzdialiť.

Nepovedal som byť dokonalý, ale modliť sa

Keď naše deti idú zlým smerom, trestáme sa a obviňujeme sa za to, že nie sme dokonalými rodičmi. Nikto nie je dokonalý, takže ako môžeme byť dokonalými rodičmi? To, čo prináša zmenu, je skutočnosť, že sme rodičmi, ktorí sa modlia. A tým sa môže stať každý z nás. Môžeme spôsobiť zmenu v živote akéhokoľvek dieťaťa, o ktoré sa zaujímame. Jediné, čo je k tomu nutné, je srdce, ktoré sa pýta: "Bože ukáž mi, akým spôsobom sa modliť, aby to prinieslo zmenu v živote tohoto dieťaťa." Opakujme tieto modlitby tak často ako budeme chcieť. Boh nepovedal: "Nechoďte za mnou stále dokola s tou istou prosbou." V skutočnosti nám povedal, aby sme sa neprestávali modliť, ale aby sme v svojich modlitbách neopakovali prázdne frázy. Modlitbu za dieťa/deti začnime tým, že sa Bohu odovzdáme a prosme ho, aby nám pomohol stať sa takým rodičom a takým príhovorcom, akým nás On chce mať.

Modlitba

Pane, odovzdávam sa ti. Uvedomujem si, že vychovávať dieťa tak, ako si ty praješ, je nad moje ľudské schopnosti. Viem, že potrebujem tvoju pomoc. Chcem sa s tebou spojiť a mať podiel na tvojich daroch múdrosti, rozlišovania, poznania a vedenia. Potrebujem i tvoju silu a trpezlivosť spolu s veľkou dávkou tvojej lásky prúdiacej skrze mňa. Uč ma milovať tak, ako si ty miloval. Pozývam ťa do všetkého, čo vo mne potrebuje uzdraviť, zmeniť, kde potrebujem dozrieť, čo potrebujem doplniť alebo od čoho sa potrebujem oslobodiť, aby si prišiel a to všetko vo mne vykonal. Pomôž mi kráčať pred tebou v spravodlivosti a celistvosti. Uč ma svojím cestám. Uschopni ma plniť tvoje prikázanie a plniť jedine to, čo je milé tvojim očiam. Kiež je krása tvojho ducha vo mne taká zjavná, že budem vzorom zbožného človeka. Daj mi takú schopnosť komunikovať, učiť a vychovávať, akú potrebujem. Urob ma takým rodičom, akým ma chceš mať. A uč ma ako sa modliť a skutočne sa prihovárať za život tohoto dieťaťa. Pane, ty si povedal: "(...) dostanene všetko, o čo budete v modlitbe prosiť s vierou." Mt 21, 22. V Ježišom mene ťa prosím, daj mi viac viery vo všetkom, čo si ohľadom tohoto dieťaťa vložil do môjho srdca.

Výzbroj:

Jn 15,16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Prís 2,7 Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene

Jn 14, 13-14 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Ef 6, 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

Ef 6, 17-18 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

2. Odovzdávania dieťaťa do Božích rúk

Keď sa vám narodí prvé dieťa, čoskoro strácame pokoj, robíte si starosti kvôli všetkému. Viac zo zúfalstva než z poslušnosti sa k Bohu modlíte. On okamžite pripomína, že váše dieťa je jeho dar, a že sa o neho stará dokonca viac ako vy. Sv.p. pripomína, že máme hodiť všetku svoju starosť na neho. Porov.1Pt5,7. Tak to treba urobiť. Pane, naše dieťa je naša najväčšia starosť, odovzdávame ho do tvojich rúk. Jedine ty ho môžeš správne vychovávať a ochrániť. Už sa nebudeme viac pokúšať robiť všetko sami. Ale vstupujeme do plného partnerstva s tebou. Kedykoľvek od tohoto okamihu pocítite strach kvôli čomukoľvek, vedzte, že je to znamenie, aby ste sa modlili tak dlho, pokiaľ nebudete cítiť pokoj. Denne vaše dieťa odovzdávajte Bohu a proste ho, aby si vzal jeho život na starosť. Tým z vás opadne všetko napätie a rodičovstvo si začnete viac užívať. Vieme totiž, že pokiaľ svoje deti v akomkoľvek okamihu života odovzdáme Bohu, budú v dobrých rukách. Vieme, že pôjdu ďalej v pokoji a radosti a že Boh im pripraví cestu. To tiež urobí pre nás. Akú väčšiu útechu by sme mohli dostať? Pokiaľ nebudeme pozitívny ohľadom toho, že Boh má životy našich detí pod kontrolou, budeme ovládaní strachom. Jediný spôsob ako získať istotu, že Boh má nad nimi vládu, je uvoľniť svoje zovretie a dovoliť mu, aby mal plný prístup do ich života. My nemôžeme byť všade, ale Boh áno. Nemôžeme vidieť všetko, ale Boh áno. Nemôžeme vedieť všetko, ale Boh áno. Keď svoje dieťa odovzdávame do Božích rúk, je to znak našej viery a dôvery v neho a tiež prvý krok k tomu, aby sa ich životy premenili. Tým začína modlitba za naše deti.

Modlitba

Pane, prichádzam k tebe v Ježišovom mene a dávam ti naše dieťa. Som presvedčený, že ty jediný najlepšie vieš, čo je pre neho najlepšie. Ty jediný vieš, čo potrebuje. Odovzdávame ti ho, aby si sa o neho staral a chránil ho. Zaväzujeme sa, že sa budeme modliť za všetko, čo sa ho bude týkať a čo nám príde na myseľ alebo čo nám ty vložíš do srdca. Uč nás, ako sa najlepšie modliť a veď nás v tom, za čo sa máme modliť. Pomôž nám, aby sme nepresadzovali svoju vôľu, keď sa za neho budeme modliť. Ale skôr nás uschopni modliť sa za to, aby sa tvoja vôľa uskutočnila v jeho živote. Ďakujeme ti, že s tebou môžeme spolupracovať pri jeho výchove a že na to nie sme sami. Sme vďační, že sa nemusíme spoliehať na neisté a stále sa meniace výchovné metódy tohto sveta, ale že nám dávaš vo svojom Slove jasné smernice a múdroť, keď ťa prosíme o odpoveď. Ďakujeme ti Pane za nádherný dar, ktorým toto dieťa pre nás je, pretože tvoje Slovo hovorí, že každý dobrý dar pochádza od teba. Že si nám ho dal, aby sme sa o neho starali a vychovávali ho. Pomôž nám v tom. Ukáž nám, v čom sa ho stále držíme a pomôž nám odovzdávať ho pod tvoju ochranu, tvojmu vedeniu, tvojim radám. Pomôž nám, aby sme nežili v strachu z možného nebezpečia, ale v radosti a pokoji s vedomím, že ty si nad tým. Vo všetkom na teba spoliehame a s dôverou odovzdávame svoje dieťa do tvojich rúk.

Výzbroj: Mt7,11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Ž103,17-18 No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

Iz65,23 Nebudú sa nadarmo ustávať a nebudú robiť pre hrôzu, veď sú požehnaný rod Pána a s nimi aj ich potomstvo.

Ž127,3 Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona.

1Jn3,22 a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

3. Ochrana pred zlom

Je ťažké myslieť na iné stránky života našich detí, pokiaľ sa nezdravo strachujeme o ich bezpečie. Ako sa môžeme modliť za ich budúcnosť, keď sa strachujem o to, či nejakú budúcnosť vôbec budú mať? V dnešnej dobe kriminalita stále rastie a preto je na mieste strachovať sa o ich bezpečie, takže modlitba za Božiu ochranu by mala byť na dennom poriadku. To, že sa modlíme za naše deti a ich ochranu, neznamená, že sa nikdy nič zlé nestane alebo že nepocítia bolesť. Pocítia ju, pretože v tomto padlom svete patrí bolesť k životu. Sv.p. nás však uisťuje o tom, že naše modlitby majú zmysel preto, aby sa im ťažkosti vyhýbali. Ak už sa stane niečo bolestného, budú v tomto ochránený, takže ich to nezničí, ale zdokonalí. Dôležitú rolu v našich modlitbách a tiež pre náš pokoj má opäť Božie Slovo: "Povýšil si ma nad mojich odporcov a vytrhol si ma z rúk násilníka." Ž18,49.

"Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali. Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom. (...)" Ž46,2-4.

Katastrofy sa môžu stať kdekoľvek aj v našich životoch. Ide o to sa modliť a dôverovať Bohu, že nás vypočuje. Keď sa modlíme, dejú sa veľké veci. A tak pokľaknime na kolená práve teraz.

Modlitba

Pane, pozdvihujeme k tebe naše dieťa a prosíme, aby si okolo neho vystaval ochranný val. Chráň jeho ducha, telo, myseľ a city pred akýmkoľvek druhom zla alebo zranenia. Prosíme zvlášť za ochranu od nehôd, chorôb, poranení alebo akéhokoľvek iného fyzického, mentálneho či emocionálneho zneužitia. Prosíme, aby si našiel úkryt v "v tieni tvojich krídel nachodím útočište, kým sa nepominú nástrahy" Ž57, 2. Ukry ho pred každým zlým vplyvom, ktorý by proti nemu mohol vystúpiť. Ochráň ho pred každým skrytým nebezpečenstvom a nedovoľ žiadnej zbrani, ktorá by sa proti nemu pozdvihla, aby slávila úspech. Ďakujeme ti, Pane za to, že si toľkokrát sľúbil, že nás budeš chrániť. Pomôž mu kráčať po tvojich cestách a v poslušnosti tvojej vôli, aby nebol nikdy tohto ochranného plášťa zbavený. Ochráň ho vo všetkom, čo robí a kamkoľvek ide. O to ťa prosíme v Ježišovom mene.

Výzbroj: Ž91,1-2 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.

Iz43,2 Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.

Iz54,17 Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

Ž91,9-10 Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.

Ž4,9 V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Získanie zdravej mysle

Svet a diabol sa snažia, ako môžu, aby získali nadvládu nad mysľou nášho dieťaťa. Dobrá správa je, že máte moc sa týmto snahám brániť. Môžete urobiť veľa pre to, aby bola myseľ vášho dieťaťa naplnená dobrou hudbou, dobrými slovami a obrazmi. Ale tým najdôležitejším, čo máte, je sila modlitby. Je nám totiž daná myseľ Kristova. Písmo hovorí: "Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš" (Flp 2, 5). Akonáhle poznáme Boha, máme sa modliť za to, aby sme ani my, ani naše deti nezdedili nič z duševnej lability, ktorá sa prejavuje v našich rodinách. Ak sa v rodine vyskytla duševná labilita, je dobré si opakovať: Boh mi dal zdravú myseľ, dal zdravú myseľ tiež môjmu synovi, dcére. S ničím menším sa neuspokojím. Psychická choroba sa nemusí prenášať z generácie na generáciu a Boh si nepraje, aby naše deti boli psychicky nevyrovnané, zmätené alebo nestále. Veľký vplyv na to, či bude naša myseľ zdravá má to, čo do nej prichádza. Pokiaľ ju budeme zaplňovať tým, čo je vonku vo svete, vnášame do nej zmätok. Pokiaľ ju však budeme plniť Božími vecami, hlavne Božím Slovom, prinášame jasnoť myslenia a pokoj mysle. Písmo hovorí: "Boh veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja." (1 Kor 14, 33).

Modlitba

Pane, ďakujeme ti, že si nám sľúbil zdravú myseľ. Robíme si nárok na tento sľub pre Naše dieťaa. Prosím, aby jeho myseľ bola čistá, pozorná, jasná, inteligentná, vyrovnaná, pokojná a priama. Prosím, aby v nej nebol žiadny zmätok, žiadna ťažkopádnosť a žiadne nevyrovnané, rozutekané, neusporiadané a negatívne myšlienky. Prosím, aby jeho myseľ nebola naplnená žiadnymi zmätenými myšlienkami. Daj mu skôr jasnosť úsudku, aby bol schopný vždy uvažovať jasne. Daj mu schopnosť urobiť jasné rozhodnutia, rozumieť všetkému, čo potrebuje poznať, a zamerať sa na to, čo má robiť. Pokiaľ je u neho nejaká duševná labilita, porucha alebo dysfunkcia, prosíme v Ježišovom mene o uzdravenie, aby sa obnovil po duchovnej stránke. (porov. Ef 4, 23) a aby mal Kristovo zmýšľanie. Prosím o to, aby ťa natoľko miloval celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou, že v ňom nebude žiadny priestor pre nepriateľove klamstvá ani volanie tohoto sveta. Aby Božie Slovo zapustilo korene v jeho srdci a naplnilo jeho myseľ všetkým, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, nevinné, čo je milé, čo slúži dobrej povesti a zasluhuje si chvály. (porov. Flp 4, 8). Daj mu pochopiť, že všetko, čo vchádza do jeho mysle, sa stáva jeho súčasťou a aby preto starostlivo zvažoval, čo bude počúvať a na čo sa bude dívať. Ty si povedal: "Má myseľ pevnú zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba." (Iz 26, 3). Prosím ťa, aby v ňom denne rástla viera v teba a v tvoje Slovo, aby mohol navždy žiť s pokojnou a zdravou mysľou.

Výzbroj: Rim12,2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Flp4,6-7 O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

2Kor10,4-5 lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmyslya každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi,

Rim8,6 A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.

Ef4,17-18 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca.

5 · Cítiť sa milovaný a prijímaný

Jedna z ťažkých vecí, s ktorými sa deti musia vyrovnať, sú klamstvá, ktoré do ich mysle vstupujú v prestrojení za pravdu: nie som milovaný, nie som prijímaný, nie som dosť dobrý, som moc tlstý, moc malý, moc hlúpy, moc všetko... Opakom pocitu lásky a prijatia je odmietnutie. Každý ho už zažil vo svojom živote. Niekoho sa to nedotkne, ale niekomu to spôsobí veľké emocionálne zranenie, čo môže premeniť jeho osobnosť na niečo negatívne. Preto stojí odmietnutie v základoch toľkého zla. O ňom čítame v novinách. Odmietnutie prebúdza v ľuďoch to najhoršie. Láska a prijatie naopak to najlepšie. Ten, kto sa už cíti odmietaný, si všetko vysvetlí ako odmietnutie - pohľad, neškodné slovo, bezvýznamnú udalosť - zatiaľčo ten, kto sa cíti milovaný a prijímaný, si nebude o tom istom pohľade, slove alebo udalosti nič myslieť. Dotyčný človek v skutočnosti nemusí byť odmietnutý, ale pokiaľ je o tom presvedčený, má to rovnako ničivé účinky ako keby bol odmietnutý. Božia láska to všetko môže zmeniť. "...teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti: "Ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol." (Iz 41, 9). "Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň (...)" Jer 31, 3. Musíme sa modliť, aby naše deti porozumeli týmto pravdám. So základnými kameňmi, na ktorých je láska a prijatie v ich osobnosti postavené. Rodičovská láska je prvou láskou, ktorú dieťa prežíva a chápe. Preto by sme sa už od narodenia našich detí mali modliť, "Bože, pomôž mi skutočne milovať svoje dieťa spôsobom aký ty chceš, a uč ma prejaviť to takýkm spôsobom, ktorému bude rozumieť." Nepočúvajte diabla, ktorý vás trápi pocitom viny kvôli chybám z minulosti. Tvoje dieťa sa necíti milované, pretože si hrozný rodič. Nikto nikdy nemiloval teba. Ako by si mohol milovať kohokoľvek ty? Pokiaľ vás trápi vina alebo pocit zlyhania v tejto oblasti, vyznajte svoje myšlienky Bohu, pomodlite sa za to a odovzdajte to do Božích rúk. Povedzte: Boh miluje moje dieťa. Ja milujem svoje dieťa, ostatní ľudia milujú moje dieťa. Pokiaľ sa moje dieťa necíti milované, je to preto, že uverilo klamstvu nepriateľa. Odmietame žiť podľa satanových klamstiev. Okrem modlitby potrebujú deti vidieť prejavy lásky k nim. Cez očný kontakt, fyzický dotyk a skutky lásky vyjadrené slovom aj skutkom. Pokiaľ máte pocit, že nemáte tú lásku, ktorú potrebujete dať svojmu dieťaťu, proste o ňu Ducha Svätého. Písmo hovorí: "(...)Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali." Rim 5, 5.

Modlitba

Pane, prosím ťa za naše dieťa, aby sa cítil milovaný a prijímaný. Prenikni jeho srdce svojou láskou práve teraz a pomôž mu, aby plne pochopil, aká presahujúca a dokonalá je tvoja láska. Tvoje Slovo hovorí, že si nás natoľko miloval, že si poslal svojho Syna, aby za nás zomrel. Porov. Jn 3, 16. Osloboď ho od všetkých klamstiev nepriateľa, ktoré by snáď mohli byť zakorené v jeho mysli, ktoré by ho viedli k pochybnostiam o tejto pravde. Ježiš povedal: "Ako Otec miloval mňa, tak ja som miloval vás. Zostaňte v mojej láske." Jn 15, 9. Pane, pomôž Naše dieťaovi zostať v tvojej láske, aby povedal s Dávidom: "Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba." Ž 143, 8. Prejav dnes zreteľne a skutočne svoju lásku k tomuto dieťaťu a pomôž mu ju prijať. Prosím ťa o to, aby si mi pomohol milovať toto dieťa bezpodmienečne ako to robíš ty. A aby si ma uschopnil prejaviť to spôsobom, ktorý bude môcť vnímať. Odhaľ mi ako môžem dokázať a prejaviť tvoju lásku k nemu, aby to bolo jasne pochopené. Prosím, aby ho milovali a prijímali všetci členovia mojej rodiny a aby si získal priazeň tiež ostatných ľudí. Ako v ňom s každým dňom porastie vedomie, že je milovaný a prijímaný, daj mu schopnosť prejavovať lásku ľahko k ostatným. Uschopni ho rásť v láske vhodným spôsobom. Ako bude prichádzať k plnšiemu chápaniu hĺbky tvojej lásky k nemu a bude ju prijímať do svojej duše, učiň ho nádobou, skrze ktorú bude tvoja láska plynúť k ostatným. O to ťa prosím v Ježišovom mene.

Sv.Písmo: 1Jn4,9-11 A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

Dt7,6 Veď ty si svätý ľud Pána, svojho Boha; teba si vyvolil Pán, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi.

1Jn4,16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

2Sol2,13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu,

Ef1,3-6 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

Otvorenosť Pánovej radosti

V dnešnej dobe mladí ľudia prežívajú všetky možné negatívne emócie, vrátane samovražedných myšlienok a depresií. Depresia prichádza a odchádza a vrhá tieň na ich životy, ovplyvňuje ich prácu, narušuje vzťahy, ničí ich zdravie a tiež ovplyvňuje ich pohľad na Boha. Najhoršie na tom je, že si to so sebou odnášajú aj do dospelosti. Preto je potrebné sa modliť za naše deti, aby prežívali radosť. Sv.P.hovorí: "aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na ozdobu." Iz61,3 Bez ohľadu na to, akú skúsenosť človek má, nie je potrebné žiť v depresii alebo s akýmikoľvek negatívnymi pocitmi. Nedovoľme, aby sa naše deti stávali smutnými, depresívnymi, nahnevanými, náladovými alebo komplikovanými osobnosťami. Toto vieme z našich detí dostať modlitbou. Je ľahké povedať, ktorí ľudia nesú vo svojom vnútri negatívne emócie a ktorí v sebe majú ducha radosti. Zvlášť u detí je to zreteľné, pretože oni nevedia svoje emócie skrývať tak, ako sme sa to naučili my v dospelosti. Skúste sa pozrieť do očí svojich detí. Je pokoj, šťastie a radosť bežným výrazom v jeho tvári? Alebo je to bolesť, nespokojnosť, hnev, depresia či smútok? Zaujíma niekedy negatívny postoj bez zjavnej príčiny? Pripadá vám niekedy vaše dieťa sklesnuté alebo náladové bez toho, že by vedelo vysvetliť prečo? Ujmite sa tejto situácie skôr ako sa to u neho stane zvykom. Negatívne emócie sa stávajú návykovými, pokiaľ sa včas modlitbou nepostavíme za to, aby v našich deťoch prebýval duch radosti. Pánova radosť je bohatá a hlboká. Každý, kto v nej kráča, sa tiež stáva takým. Radosť vychádza z toho, že sa uprene dívame do Božej tváre a vieme, že On je všetkým, čo kedy budeme potrebovať. Prosme Boha a On im dá takúto radosť.

Modlitba

Pane, prosím ťa o dar radosti pre naše dieťa. Nech sa dnes v jeho srdci zrodí duch radosti a nech pozná, že plnosť radosti sa dá nájsť jedine v tvojej prítomnosti. Pomôž mu pochopiť, že pravé šťastie a radosť sú len v tebe. Obklop ho svojou láskou zakaždým, keď sa ho zmocnia negatívne emócie. Nauč ho hovoriť: "Toto je deň, ktorý nám dal Pán. Jasajme a radujme sa z neho." "S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zločinu." Ž18,24. Osloboď ho od zúfalstva, depresie, osamelosti, pocitu márnosti, hnevu a odmietnutia. Kiež tieto negatívne postoje nemajú v Naše dieťaovi žiadne miesto, aby sa nestali trvalou súčasťou jeho života. A neh vo svojom srdci učiní rozhodnutie: "Lež moja duša bude plesať v Pánovi a bude sa tešiť z jeho pomoci." Ž35,9. Viem, Pane, že všetky negatívne emócie, ktoré toto dieťa pociťuje, sú klamstvá, ktoré stoja v protiklade k pravde tvojho Slova. Zasaď svoje Slovo pevne do jeho srdca a každodenne rozmnožuj jeho vieru. Daj, nech zostáva v tvojej láske a čerpá silu z tvojej radosti dnes a naveky.

Výzbroj: Jn15,10-11 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

Ž16,11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.

Rim15,13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

Ž36 Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; pred jeho očami nieto bázne Božej. Sám sebe lichotí do vlastných očí, aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu. Slová jeho úst sú neprávosť a klam; prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre. Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti. Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. Nech ma nezasiahne noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika. Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, zrútili sa a viac nevstanú.

Iz61,10 S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

Úcta k rodičom a odmietanie vzdoru

Pripadá nám zvláštne chcieť od niekoho, aby nás uctieval, však? Pokiaľ je to skutočná úcta, nemali by ju preukazovať bez toho, aby sme o to žiadali? No to môže platiť o ostatných ľuďoch v našom živote, ale nie o našich deťoch. Tie k tomu musia byť vedené. Písmo hovorí: "Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé." - Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením-to je prvé prikázanie (pri ktorom sa sľubuje odmena): -- Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. Ef 6, 1-3. Pokiaľ naše deti nepočúvajú tento Pánov príkaz, môžu byť pripravené o všetko, čo pre ne Boh má. Písmo hovorí: "Kto kľaje svojho otca abo svoju mať, zhasne mu kahan v hustej tme." Pris 20, 20. Okrem toho musíme tiež rozoznať a odmietnuť akýkoľvek vzdor, ktorý by sa pokúšal vkradnúť do ich mysle a ktorý by spôsobil, že by plnili iné než Božie prikázania. Vzdor je v podstate pýcha uvedená do činnosti. Vzdorovité myšlienky hovoria: budem si robiť, čo chcem, čo mi tom hovorí Boh alebo ktokoľvek iný. Na úplnom konci vzdoru je totálna opozícia voči Bohu. Písmo hovorí, že svojhlavosť je ako kúzlenie a uctievanie domácich bôžikov. 1 Sam 15, 23. Pýcha nás k vzdoru privádza, ale tvrdohlavosť nás v ňom udržuje. Každý, kto kráča cestou vzdoru, má vo svojom živote nejaký tvrdohlavý idol. Keď dieťa nectí svojho otca a matku, je to často prvým prejavom toho, že idoly v jeho srdci - v srdci dieťaťa akéhokoľvek veku - sú pýcha a sebectvo. To je dôvodom, prečo sa deti, ktoré nie sú vedené k tomu, aby poslúchali svojich rodičov, vstávajú vzdorovitými. Iz 31. Rozpoznávanie a rozbitie idolov pýchy a sebectva skrze modlitbu môže byť často kľúčom k prelomeniu vzdoru dieťaťa. Opakom vzdoru je poslušnosť alebo kráčanie v Božej vôli. Prvým krokom našich detí k Božej poslušnosti je poslúchať rodičov, mať k nim úctu. To je niečo, čo musíme dieťa naučiť, ale učenie je ľahšie, keď pripravíme pôdu modlitbou. Ak bojujete so vzdorom, pamätajte, že nebojujete so svojim synom alebo dcérou: "Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach." Ef 6, 12. Vediete boj s nepriateľom. Dobrá správa je, že vám Ježiš dal moc premáhať všetku nepriateľovu silu. Porov.Lk 10, 19. Nebojte sa ju využiť. Vzdor vo vašom dieťati sa skôr alebo neskôr prebudí. Buďte pripravení mu čeliť modlitbou, Božím Slovom, spolu s napravovaním, poúčaním, napomínaním a učením. Nenechajte sa duchom vzdoru zastrašiť. Ježiš je Pánom aj nad ním.

Modlitba

Pane, prosím ťa, aby si dal nášmu dieťaťu srdce, ktoré ťa bude chcieť poslúchať. Vlož do neho túžbu stráviť s tebou čas v modlitbe, v tvojom Slove a načúvaniu tvojho hlasu. Posvieť svojim svetlom na každé tajomstvo alebo skrytý vzdor, ktorý sa pokúša v jeho srdci zakoreniť, aby mohol byť odhalený a zničený. Pane, prosím ťa, aby sa neoddal pýche, sebectvu a vzdoru, ale aby od nich bol oslobodený. Skrze moc, ktorú si mi dal v Ježišovom mene sa staviam proti "diablovým nástrahám" a zriekam sa modloslužby, vzdoru, tvrdohlavosti a neúcty - v živote môjho syna nebudú mať žiadne miesto ani kvôli nim moje dieťa nepôjde cestou zavrhnutia a smrti. Tvoje Slovo nás učí: "Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi!" Kol 3, 20. Prosím, aby si obrátil srdce tohto dieťaťa k jeho rodičom a pomohol mu ctiť a poslúchať otca i matku, aby žil dlhý a dobrý život. Obráť jeho srdce k sebe, aby všetko, čo robí, bolo milé tvojim očiam. Nech sa v sebe naučí rozpoznať pýchu a vzdor, nech im dokáže čeliť a je ochotný ich vyznávať a oľutovať. Učiň, aby mu bol nepríjemný hriech. Pomôž mu poznať, aké krásne a jednoduché je kráčať v poslušnosti a podriadenosti tebe s milou a pokornou dušou.

Výzbroj: Iz1,19-20 Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa Pánove.

Ž107, 10-12 V temnotách a v tieni smrti sedeli, sputnaní biedou a železom, lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli. Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci.

Pris30,17 Oko, ktoré robí (z) otca posmešky, alebo zhŕda poslušnosťou voči materi, vyďobú na potoku havrany a zožerú ho supie mláďatá.

Pris1,8-9 Počúvaj, syn môj; napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere, bo krášlia tvoju hlavu vencom ľúbezným a tvoju šiju (zlatým) náhrdelníkom.

Neh9,26-27 Ale stali sa spurnými a vzbúrili sa proti tebe, tvoj zákon zahodili za svoj chrbát, povraždili tvojich prorokov, ktorí ich nabádali, aby sa vrátili k tebe, a dopúšťali sa veľkých rúhaní. Preto si ich vydal do ruky ich odporcov a sužovali ich. No keď v časoch svojej súžby volali zas k tebe, ty si ich vyslýchal z neba.

Učiť sa hovoriť slová prinášajúce život

Môže sa nám stať alebo sa nám už stalo, že deti začnú používať neslušné slová. Keď sa ich opýtame, prečo ich používajú, povedia, že veď tak hovoria všetci ostatní. Vtedy môžeme použiť na ukážku aj my dehonestujúce a škaredé slová a opýtať sa ich, či sa im to páči, keď tak hovoríme. A vysvetliť im, že môžu tak hovoriť, keď budú chcieť, ale že my sme sa rozhodli tak nehovoriť. Pretože keď hovoríme my také slová, cítia sa deti zle, pretože to zraňuje ich ducha. Môžeme im povedať: keď tak hovoríš ty, tak to zraňuje môjho ducha. Máš možnosť si vybrať, či slová, ktoré vyslovuješ, zarmucujú okolie a Božieho ducha alebo ho nimi oslavuješ. Budem ťa milovať v oboch prípadoch, avšak v jednom prípade to prípade požehnanie, v druhom bolesť. Vyslovením škaredých slov pred deťmi môžme ukázať ich ničivé účinky. Nechceme vám doporučovať, aby ste kopírovali uvedenú výchovnú metódu, ale aby ste prijali jasný príklad toho, akú moc majú slová, ktoré vyslovujeme. Vytvárame si svoj svet tým, o čom hovoríme. Slová majú moc a môžeme nimi do situácie vniesť buď život alebo smrť. Biblia hovorí, že tým, čo hovoríme, sa buď môžeme dostať do ťažkostí alebo sa im vyhnúť. Dokonca slovami môžeme zachrániť aj život. Porov. Prís 13,3. Slová ako "nie som dobrý", "prial by som si byť mŕtvy", "život je strašný", "ľudia sú hrozní", "nikdy nebudem ničím zvláštny", nie sú dobré, nie sú z Boha. Neodrážajú srdce naplnené Duchom Svätým. Odrážajú pôsobenie temnoty. A presne to sa v živote vášho dieťaťa prejaví, pokiaľ ho nenaučíte mať kontrolu nad tým, čo hovorí. Môžeme do svojho sveta slovami vnášať lásku, pokoj, radosť, alebo hádky, nenávisť, klamstvo a iné prejavy zla. Chceme, aby naše deti svojimi slovami vnášali život. To neznamená, že by nemohli otvorene vyjadrovať negatívne pocity. Takéto slová by však nemali byť vyslovené pre to, aby ničili, ale iba ako prejav vyznania, porozumenia a kajúcnosti pred Bohom kvôli uzdraveniu. Najlepší spôsob ako zdokonaliť reč, je zdokonaliť srdce. "ústa predsa hovoria to, čoho je srdce plné. Porov. Mt12,34. Zo srdca naplneného Duchom Svätým a pravdou Božieho Slova bude vychádzať dobrá reč, ktorá bude prinášať život tomu, kto hovorí a aj poslucháčovi. Tu by mala začať naša modlitba.

Modlitba

Pane, prosím ťa za moje dieťa, aby sa rozhodol hovoriť spôsobom, ktorý ťa bude oslavovať. Naplň jeho srdce svojím Duchom a svojou pravdou, aby jeho ústami pretekali slová života a nie smrti. Postav stáž k jeho ústam, aby každé pokušenie vysloviť znesväcujúce, negatívne, kruté, zraňujúce alebo bezcitné slovo bez lásky a súcitu preniklo jeho ducha a vzbudilo v ňom nepríjemný pocit. Prosím, aby mu boli akékoľvek hrubé a neslušné slová cudzie. Pokiaľ by snáď predsa len nejaké také slovo si našlo cestu skrze jeho pery, nech mu pripadá ako piesok medzi zubami a nech mu je odporné. Pomôž mu, nech sa počuje, keď hovorí, aby slová z neho nevychádzali nerozvážne a bezmyšlienkovite. Nedovoľ, aby bol polapený vlastnými slovami. Ty si sľúbil, že kto stráži svoje ústa a jazyk, stáži svoju dušu pred trápením. Porov.Prís21,23. Postav stráž k jeho ústam a vzdiaľ od neho každé nešťastie. Tvoje Slovo hovorí, že v moci jazyka je život aj smrť, kto ho rád používa, naje sa z jeho plodov. Porov.Prís18,21. Nech je v jeho slovách život, nie smrť. Nech je pohotový v počúvaní, ale rozvážny v tom, čo povie, aby jeho slová mali vždy príchuť milosti. Vybav ho schopnosťou povedať každému a v každej situácii tie správne slová, správnym spôsobom a v správny okamih. Nech slová, ktoré bude hovoriť, sú vždy slová nádeje, uzdravenia, povzbudenia a života a nech sa rozhodne, že svojimi ústami nebude hrešiť.

Výzbroj:

Ž 19,15 Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

Mt 12,35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.

Mt 12,36-37 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.

Prís 16,24 Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

Prís 12,18 Voľakto tára, (ako keby) mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je (sťa) liek.

Postavenie základov pre večnú budúcnosť

Chceme predovšetkým, aby naše deti dospeli k poznaniu, kým Boh naozaj je a aby poznali Ježiša ako svojho Spasiteľa. Keď sa tak stane, vieme, že ich večná budúcnosť je zaistená. Vieme, že sa s nimi my znova stretneme v nebi, až zomrú. Aká je to nádherná nádej. Pamätajte, že pokiaľ sa nemodlíte za večnú budúcnosť svojich detí, nemusí byť taká, akú by ste si pre ne priali. Akonáhle raz naše deti príjmu Pána, musíme pokračovať v modlitbe za ich vzťah k ním. Koľkokrát sme už počuli o deťoch, ktoré kráčali s Bohom, keď boli malé, ale potom sa od neho odvrátili v mladosti alebo v dospelosti. Preto prosba za to, aby Pán vylial svojho Ducha na naše deti, musí byť našou neustálou modlitbou.

Modlitba

Pane, kladieme pred teba Naše dieťaa. Prosím, aby si mu pomohol dorásť do plného pochopenia toho, kým si. Otvor jeho srdce a priveď ho k plnému poznaniu pravdy o tebe. Pane, ty si vo svojom Slove povedal: "Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený." Rim 10, 9. Prosíme ťa o takúto vieru pre naše dieťa, aby ťa nazýval svojim Spasiteľom a aby bol naplnený tvojim Svätým Duchom, priznával sa k tebe v každej oblasti svojho života a vždy sa rozhodol ťa nasledovať a kráčať po tvojich cestách. Pomôž mu celkom uveriť, že Ježiš za neho pložil svoj život, aby už teraz mohol mať podiel na večnom a plnom živote. Pomôž mu pochopiť plnosť tvojho odpustenia, aby nežil vo vine a odsúdení. Prosím, aby svojím životom prinášal plody a stále rástol v poznávaní teba. Aby vždy poznával tvoju vôľu, dostávalo sa mu duchovného pochopenia a kráčal spôsobom, ktorý je milý tvojmu zraku. Ty si vo svojom Slove povedal, že vyleješ svojho Ducha na moje potomstvo. Porov.Iz 44, 3. Prosím ťa, aby si dnes vylial svojho Ducha na Naše dieťaa. Ďakujem ti, Pane, že sa staráš o jeho večnú budúcnosť, dokonca viac než ja a že v tebe je istá. V Ježišom mene ťa prosím, aby nepochyboval alebo nezišiel z cesty, ktorú si pre neho pripravil po všetky dni jeho života.

Výzbroj: Jn6,40 Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň

1Tim2,3-4 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.

1Jn5,20 A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.

1Jn5,11 A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.

Jn14,16-17 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

10· Udržiavanie dobrých rodinných vzťahov

Jedna z vecí, ktorú nepriateľ našich duší robí rád, je prenikanie do Bohom ustanovených vzťahov, aby v nich spôsobil zlyhanie, vzájomné nedorozumenie, skrat, aby ich zlomil a rozdelil. Čím viac je rodina rozštiepená, tým je slabšia a menej úspešná a tým väčšiu má nepriateľ nadvládu nad životmi ich členov. Koľko rodinných vzťahov je ponechaných náhode, pretože nie je nikto, kto by sa za ne modlil? Je smutné vidieť rozpadnuté rodiny a ich jednotlivých členov, ktorí si spolu v dospelosti nemajú čo povedať. Nemusí to tak ale byť. V 58.kap. v knihe Izaiáš mu Boh hovorí o všetkých tých nádherných veciach, ktoré sa stanú tým, ktorí sa postia a modlia. Hovorí: "(...)zdvihneš základy zašlých pokolení a volať ťa budú murárom trhlín, obnoviteľom ciest k bývaniu." Iz58,12. Boh od nás chce, aby sme obnovovali jednotu, aby sme zachovávali rodinné putá v Pánovi a aby sme tu zanechali duchovné dedičstvo, ktoré bude trvať po generácie. Ježiš povedal: "Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi." Mt5,9. Potrebujeme sa modliť za pokoru a jednotu. Začnime sa teda modliť za tých, ktorí sú nám najbližšie-za naše deti-a rozšírme to odtiaľto ďalej.

Modlitba

Pane, prosíme za Naše dieťaa a jeho vzťahy s ostatnými členmi rodiny. Ochráň ho a ušetri každého nevyriešeného sporu. Naplň jeho srdce svojou láskou a daj mu hojnosť súcitu a odpustenia, ktoré sa rozšíri na každého člena rodiny. Zvlášť ťa prosím za blízky, milujúci a naplňujúci vzťah medzi Naše dieťaom a (mená členov rodiny) po všetky dni ich života. Nech spolu vždy dobre komunikujú a nech neodpustenie nemá žiadne miesto v ich srdci. Pomôž im, aby sa mali navzájom radi, aby si jeden druhého vážili a oceňovali a vzájomne sa rešpektovali, aby Bohom dané puto medzi nimi nebolo zlomené. V zhode s tvojím Slovom prosíme, aby sa v bratskej láske mali navzájom srdečne radi, v úctivosti predchádzali jeden druhého porov.Rim12,10. Uč naše dieťa riešiť nedorozumenia podľa tvojho Slova. Pokiaľ už nejaké rozdelenie začalo, pokiaľ je už nejaký vzťah napätý alebo prerušený, prosíme ťa Pane, aby si vytlačil tento klin nejednoty a priniesol uzdravenie. Prosíme ťa za to, aby nebolo žiadne napätie, spor, nedorozumenie, hádka, boj alebo prerušenie pút. Daruj mu odpúšťajúce a zmierujúce srdce. Tvoje Slovo nás učí: " (...)buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!" 1Pt,3,8. Pomôž mu žiť podľa Slova: " (...)a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja." Ef4,3. V Ježišovom mene ťa prosíme, aby si mu ku všetkým členom rodiny vštiepil lásku a súcit, ktoré budú silné a nekonečné ako puto, ktoré nemôže byť zlomené.

Výzbroj: Mt5,9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Ž133,1 Dávidova pútnická pieseň. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

Rim15,5-6 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

Rim12,18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.

11· Získavanie veriacich priateľov a dobrých životných vzorov

Rodičia často mávajú určitý vnútorný pocit ohľadom kamarátov svojich detí. Keď k tomu dôjde, proste Boha, aby vám to Duch Svätý pomohol rozlíšiť a modlite sa podľa toho, ako vás povedie. Napríklad: Pane, pomôž našim deťom nájsť si veriacich kamarátov napr.pri sťahovaní... viem, že ty si nás sem priviedol a že nenecháš naše deti opustené. Bojíme sa, že vo svojej túžbe po prijatí, skončia s kamarátmi, ktorých morálne zásady neodpovedajú tvojim normám. Priveď do ich života dobré vzťahy. Božie Slovo nás jasne učí: "Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je znedzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?!" 2Kor6,14-15. To neznamená, že naše deti nemôžu mať neveriaceho kamaráta, ale jasne z toho vyplýva, že ich najbližší priatelia, tí, s ktorými sú najtesnešie spojení, by mali byť veriaci. "Či pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohovorili?" Am3,3. Nepôjdu. To znamená, že pokiaľ sa nedohodli, jeden sa musí zmeniť. A preto "Spravodlivý si vystopuje svoju pastvinu, lež cesta bezbožných vedie ich, kde zablúdia." Pris12,26. Rodičia majú často pocit, že nemôžu nijako zabrániť zlému vplyvu, aký na ich deti majú určití ľudia. My ale nie sme bezmocní. Za nami stojí Božia sila a Božie Slovo. Netolerujte niekoho, kto zvádza vaše dieťa na zlú cestu. V Písme je toho napísané toľko o tom, aké dôležité je to, kto nám robí spoločnosť, takže k tomu nemôžeme zostať ľahostajní. Priatelia a životné vzory majú veľký vplyv na životy našich detí. Akoby sme sa za ne mohli nemodliť?

Modlitba

Pane, pozdvihujeme k tebe Naše dieťaa a prosíme, aby si do jeho života priviedol veriacich priateľov a dobré životné vzory. Daj mu múdrosť, ktorá ho bude nabádať k tomu, aby si vybral veriacich priateľov a pomôž mu, aby na ceste s tebou nikdy nerobil kompromisy len preto, aby získal priatie. Daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme mohli rozlíšiť ako mu poradiť a ako na neho pôsobiť pri výbere priateľov. Prosíme za každého, kto by ho viedol zlým smerom, aby si ho z jeho života vzdialil alebo aby si ho zmenil ku svojej podobe. Tvoje Slovo hovorí: "Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí." Pris13,20. Nedovoľ, aby sa naše dieťa s takýmito nevhodnými kamarátmi priatelilo. Umožni mu kráčať s múdrymi priateľmi a uchráň ho pred zlou skúsenosťou, ku ktorej môže dôjsť na ceste s nerozumnými ľuďmi. Ochráň ho pred človekom so skazeným charakterom, aby sa nenaučil jeho spôsobom a tak nepriviedol vlastnú dušu do pasce. Keď bude prežívať smútok nad strateným priateľstvom, uteš ho a pošli mu nových priateľov, s ktorými sa môže zblížiť, zdieľať a byť takým človekom, akým si ho chcel mať. Odním od neho akúkoľvek osamelosť alebo malú sebaúctu, ktoré by ho viedli k tomu, že bude vyhľadávať iné než teba oslavujúce priateľstvá. V Ježišovom mene ťa prosíme, aby si ho naučil, čo znamená pravé priateľstvo. Uč ho, ako má byť dobrým priateľom a ako vytvárať silné, blízke a trvalé priateľstvá. Nech ťa všetci jeho priatelia vždy oslavujú.

Výzbroj: Pris4,14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nevykračuj cestou zlostníkov!

1Kor5,11 Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte.

Pris24,21-22 Boj sa Pána, syn môj, aj vladára (a) daj si pokoj s buričmi, lebo náhle zdvihne sa ich záhuba; a ktovie, (kedy vzíde) skaza od oboch?

Pris22,24-25 Nepobrataj sa s hnevným človekom a s prchkým chlapom neobcuj, aby si tiež nenavykol jeho chodníčkom a nenastrojil svojej duši sieť.

Ž1,1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.

12· Mať zaľúbenie v svätosti a čistote

Pokiaľ sú deti vedené k čistote a svätosti, majú jasný žiarivý pohľad a sú neodolateľne pôvabné. Písmo hovorí: "Už na chlapcovi sa z jeho spôsobov pozná, či bude v jednaní rýdzi a priamy." Porov. Prís20,11. Chceme, aby boli naše deti známe svojou dobrotou. Aby druhých na nich priťahovala čistota. To sa nestane samo, musia byť k tomu vedené. Tým najlepším príkladom a skutočným učiteľom bude Duch Svätý. Písmo nás učí: "Zachovaj sa v čistote." Porov.1Tim1,5-22. To je ťažká úloha pre každého. A ešte viac potom pre dieťa. Ide ju splniť jedine úplnou podriadenosťou Bohu a jeho zákonu v sile Ducha Svätého. Čistota nás vedie k svätosti. Učme deti nehanbiť sa a postaviť sa na odpor, ak počujú nevhodný vtip, vidia nevhodné správanie. Keď ich naučíme pevným zásadám v tom, čo je čisté, uvidíme ako ich dobrota bude vychádzať z ich srdca, ktoré bude plné úcty k Bohu a túžbe žiť podľa nej v čistote a svätosti. Ich čistota by nemala vychádzať len z dodržiavania zákonov alebo z toho, aby robili na druhých dojem. Modlime sa za naše deti, aby ich svätosť a čistota priťahovali ako magnet. Pokiaľ ich bude lákať niečo, čo nie je sväté a čisté, nech to okamžite poznajú a je im to natoľko nepríjemné, že to okamžite odmietnu. "Boh nás predsa nepovolal k nečistote, ale k posväteniu." Porov. 1Sol 4,7. Žiť čisto vrámci Božieho zákona znamená dosiahnuť celistvosť ľudstva. Celá svätosť je o tejto celistvosti. Deti, ktoré túžia po svätosti a po Božej sile, ktorá by im svätosť pomohla dosiahnuť, budú vždy požehnané a naplnené. Deti majú byť príkladom Božieho Slova, ktoré hovorí: "Nikto ťa nesmie podceňovať, pretože si mladý. Naopak: buď pre veriacich vzorom v reči i v správaní, v láske, vo viere a v čistote." Porov. 1Tim 4,12. Poďme sa modliť za naše deti, aby také boli.

Modlitba

Pane, prosím ťa, aby si naplnil moje dieťa takou láskou k tebe, ktorá bude presahovať jeho lásku k čomukoľvek a komukoľvek inému. Pomôž mu rešpektovať tvoje zákony, mať ich v úcte a chápať, že sú tu pre jeho dobro. Nech jasne pozná, že to v živote nefunguje, pokiaľ tvoje zákony nenasledujeme. Ukry svoje Slovo v jeho srdci, aby v ňom nebola žiadna túžba po hriechu. Prosím, aby utekal od zla, nečistoty, zlých myšlienok, slov a činov a bol priťahovaný všetkým, čo je čisté a sväté. Nech v ňom rastie Kristus a vedie ho k hľadaniu sily tvojho Ducha, ktorý by mu pomohol robiť to, čo je správne. Ty si povedal, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Porov.Mt5,8. Kiež by sa vo všetkom, čo robí, odrážala túžba po svätosti, ktorá vychádza z čistého srdca. Nech sa prejaví aj v jeho vzhľade. Prosím za to, aby šaty, ktoré bude nosiť a spôsob, akým si bude upravovať vlasy a obliekať sa odrážal úctu k tebe a túžbu oslavovať ťa, Pane. Priveď ho k pokániu tam, kde zišiel z cesty sviatosti a prídi do jeho srdca a života so svojou očisťujúcou mocou. Daj mu pochopiť, že život v čistote prináša celistvosť a požehnanie a že tou najväčšou odmenou je to, že uvidí teba.

Výzbroj

Ž 24,3-5 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

2Tim 2,20-21 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné. Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo.

Jn 15,2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Iz 35,8-10 I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia. Nebude tam leva a dravá zver ta nevystúpi, nenájde sa tam; len vykúpení budú kráčať. A Pánovi vyslobodení sa vrátia, s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu zmizne starosť a vzdychanie.

Prís30,12 Je pokolenie, ktoré je čisté podľa svojho názoru, hoci sa z neho nezmyl jeho hnus.

13· Prebúdzanie túžby po Božích veciach

Dnes je bežné u mladých ľudí, častokrát aj z kresťanských rodín, keď počujeme o nich, že kradnú, zabíjajú, ničia majetok, sú promiskuitní. Môžeme si byť istí, že títo jednotlivci nemajú zdravú bázeň pred Bohom. Nerozumejú jeho cestám a ani netúžia po Božích veciach. Deje sa to preto, lebo ich nikto nenaučil báť sa Boha. Báť sa Boha znamená hlboko si ho vážiť, milovať ho a ctiť jeho silu a moc. Znamená to obávať sa toho, aký by život bez neho mohol byť. A byť vďačný za to, že vďaka jeho láske nikdy takúto beznádej nemusíme zažívať. Znamená to tiež túžiť po všetkom, čo Boh je a čo pre nás má. Vo svete je toľko toho, čo môže odviesť pozornosť našich detí od Božích vecí. A diabol príde ku každému dieťaťu so svojím programom a plánom a bude skúšať, či sa dieťa do neho chytí. Pokiaľ plníme svoju úlohu vychovávať, vyučovať, viesť k poslušnosti a učiť ich kráčať po Božích cestách, pokiaľ im čítame príbehy z Biblie, pokiaľ ich učíme ako sa modliť a veriť, že Boh je tým, kým hovorí, že je a že vykonáva, čo sľúbil vykonať, pokiaľ mu pomáhame zostať v kontakte s veriacimi priateľmi, pokiaľ mu ukazujeme, že kráčať s Bohom prináša radosť a naplnenie, nie nudu a skazu, pokiaľ sa za neho modlíme v každých situáciách, potom v našich deťoch porastie túžba po Božích veciach. Budú vedieť, že Božie veci sú tou najvyššou prioritou. Budú ovládaní duchom a nie telom. Budú túžiť po jeho cestách a budú sa ho báť. Taktiež ako Boh prisľúbil v porov. Prís 10,27: "Bázeň pred Pánom pridáva dňom, kdežto svojvoľníkom sa roky skrátia." Nájdenie cirkevného spoločenstva, v ktorom sa aktívne vyučuje Božie Slovo, prejavuje Božia láska a zdieľa Božia radosť s deťmi a mladými, dá vašej snahe prebúdzať vo vašich deťoch túžbu po Božích veciach, iný rozmer. Modlite sa teda za to, aby sa vaše dieťa bálo Boha, verilo v neho a aby ho vyhľadávalo. Môže to byť tento rozhodujúci faktor pre to, či bude vaše dieťa neustále zápasiť so životom podľa tela alebo či bude žiť naplnený požehnaný život v duchu. Nezabudnite, že je "blažený človek, ktorý sa k nemu utieka." Porov.Ž 34,9. Nikdy nie je príliš skoro sa za to modliť.

Modlitba

Pane, prosím Ťa za moje dieťaťa, aby si v ňom stále rástla túžba po Tebe. Nech stále túži po Tvojej prítomnosti - po čase s Tebou v modlitbe, chvále a uctievaní. Daj mu túžbu po pravde Tvojho slova a lásku k Tvojím zákonom a Tvojím spôsobom. Uč ho žiť z viery a nechať sa viesť Duchom svätým, aby bol ochotný robiať to, čo mu hovoríš. Nec si natoľko uvedomuje plnosť Duch asvätého v sebe, že keď sa bude cítíť akokoľvek vyčerpaný, pobeži hneď k Tebe, aby si ho obnovil a občerstvil.

Prosím o to, aby v jeho srdci nebolo nič čo by odvracalo jeho pozornosť od Teba, ale nech ho skôr odrádza bezbožnosť a všetko, čo stojí proti Tebe. Nech hlboká úcta a láska k Tebe a k tvojím spôsobom poznamenáva každý jeho skutok a každé jeho rozhodnutie. Pomôž mu pochopiť dôsledky jeho jednania a daj mu poznať, že život ovládaný telom plodí jedine smrť. Nec nie je múdry vo vlastných očiach, ale radšej nech sa bojí Pána a od zlého sa odvráti (porov. Pr 3,7).

Prosím Ťa, aby bol hodnoverný, spoľahlivý, zodpovedný, súcitiaci, citlivý, milujúci a dávajúci sa druhým. Uchráň ho od akejkoľvek pýchy, záhalčivosti, lenivosti, sobectva alebo telesnej žiadostivosti. Prosím, aby mal učenlivého a poslušného ducha, ktorý hovorí "áno" Božím veciam a "nie" veciam telesným. Posilňuj ho , aby bol vo svojom presvedčení pevný. Prosím tiež za to, aby si vždy prial byť aktívnym členom katolíckeho spoločenstva, ktoré si naplno uvedomuje pravdu Tvojho slova a silu uctievania, modlitby a vyučovania pod vedením Ducha svatého. Keď sa bude učiť čítaťTvoje slovo, vpíš mu Svoj zákon do jeho mysle a do jeho srdca, aby vždy kráčal s pevnou istotou o spravodlivosti tvojích prikázaní. Keď sa bude učiť modliť, nech sa tiež naučí počúvať Tvojmu hlasu. Prosím, aby jeho vzťah k Tebe nebol vlažný, ľahostajný alebo povrchný. Nech má stále v srdci oheň Ducha svätého a neochvejnú túžbu po Božích veciach.

Výzbroj

Mt 5,6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Prís 14,27 Bázeň pred Pánom je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť.

Gal 2,20 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Ž 119,2 Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.

Ž 86,11-12 Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky;

14· Rozpoznanie Bohom daných talentov a darov

Od okamihu narodenia nášho dieťaťa, prosíme Boha, aby nám odhalil dary, talenty a schopnosti, ktoré do neho vložil. A aby nám ukázal, ako ich čo najlepšie pestovať a rozvíjať k jeho sláve. Nepriateľ chce totižto tieto dary našich detí využiť ku svojej sláve alebo im aspoň znemožniť, aby boli využité k Božím veciam. Preto ich musíme zahrnúť do modlitby. Takže modlitba za rozvinutie Bohom daných talentov a darov našich detí je nekonečný proces. Keď už rozpoznáme talenty, je dôležité, aby sme prosili Boha, aby na ceste ich zdokonaľovania pred nimi otváral všetky dvere, ktorými by mali prejsť a zavrel tie, ktoré by mali byť zatvorené. Aby sa tieto talenty využívali na slávu Boha. Aké dary a talenty vložil Boh do vášho dieťaťa? Každé dieťa nejaké má. Sú v ňom či už ich vidíme alebo nie. Písmo hovorí: "každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden pre toho, druhý pre onoho." Porov. 1Kor7,7. Niekedy je k tomu nutná modlitba, aby sme tieto talenty odhalili. Písmo hovorí: "videl si muža, ktorý je zbehlý vo svojom diele? Pred kráľmi bude stavať, nebude stavať pred bezvýznamnými." Porov. Prís 22,29. Modlite sa za to, aby vaše dieťa mohlo rozvinúť a zdokonaliť svoje dary a talenty od Boha. Dajte mu poznať, že má na tomto svete jedinečnú a nezameniteľnú úlohu. Musíme sa teda modliť za to, aby talenty našich detí boli rozpoznané, odhalené, rozvíjané a pestované, aby slúžili Božej sláve.

Modlitba

Pane, ďakujem ti za dary a talenty, ktoré si vložil do môjho dieťaťa. Prosím ťa, aby si ich v ňom rozvinul a použil k svojej sláve. Daj, aby ich spoznal on i ja a ukáž mi, či mu mám poskytnúť nejakú konkrétnu skúsenosť, tréning alebo kurz, aby sa tieto dary mohli rozvinúť tak, ako ty chceš a kedy chceš. Tvoje Slovo hovorí: "Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou." Rim12,6 prosím ťa o to, aby mu žiadny pocit nedostatočnosti, žiadny strach alebo neistota nezabránily tvoje dary a talenty, ktoré bude poznávať, využívať podľa tvojej vôle. Nech počuje, k čomu ho voláš, aby nestrávil svoj život tým, že sa bude pokúšať zistiť čo to vlastne je a potom všetko prepásne. Nedopusť, aby jeho talent prišiel nanivoč, aby sa rozplynul v prostrednosti alebo aby slúžil čomukoľvek a komukoľvek inému než tebe, Pane. Prosím, aby si mu odhlalil aké je jeho životné poslanie a aby ho skvelo vykonával. Požehnaj prácu jeho rúk a dopraj mu, aby si na svoj život dobre zarobil prácou, ktorú bude mať rád. Tvoje Slovo hovorí: "Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom." Prís18,16 Kiež všetko, čo bude robiť, nájde priazeň a bude dobre prijaté a rešpektované druhými. Ale zo všetkého najviac ťa prosím o to, aby sa dary a talenty, ktoré si do neho vložil, plne rozvinuly k tvojej sláve.

Výzbroj:

Rim11,29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné.

Ef4,7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.

1Pt4,10 Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.

Jak1,17 Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.

15· Prebúdzanie túžby po Božích veciach

Dnes je bežné u mladých ľudí, častokrát aj z kresťanských rodín, keď počujeme o nich, že kradnú, zabíjajú, ničia majetok, sú promiskuitní. Môžeme si byť istí, že títo jednotlivci nemajú zdravú bázeň pred Bohom. Nerozumejú jeho cestám a ani netúžia po Božích veciach. Deje sa to preto, lebo ich nikto nenaučil báť sa Boha. Báť sa Boha znamená hlboko si ho vážiť, milovať ho a ctiť jeho silu a moc. Znamená to obávať sa toho, aký by život bez neho mohol byť. A byť vďačný za to, že vďaka jeho láske nikdy takúto beznádej nemusíme zažívať. Znamená to tiež túžiť po všetkom, čo Boh je a čo pre nás má. Vo svete je toľko toho, čo môže odviesť pozornosť našich detí od Božích vecí. A diabol príde ku každému dieťaťu so svojím programom a plánom a bude skúšať, či sa dieťa do neho chytí. Pokiaľ plníme svoju úlohu vychovávať, vyučovať, viesť k poslušnosti a učiť ich kráčať po Božích cestách, pokiaľ im čítame príbehy z Biblie, pokiaľ ich učíme ako sa modliť a veriť, že Boh je tým, kým hovorí, že je a že vykonáva, čo sľúbil vykonať, pokiaľ mu pomáhame zostať v kontakte s veriacimi priateľmi, pokiaľ mu ukazujeme, že kráčať s Bohom prináša radosť a naplnenie, nie nudu a skazu, pokiaľ sa za neho modlíme v každých situáciách, potom v našich deťoch porastie túžba po Božích veciach. Budú vedieť, že Božie veci sú tou najvyššou prioritou. Budú ovládaní duchom a nie telom. Budú túžiť po jeho cestách a budú sa ho báť. Taktiež ako Boh prisľúbil v porov. Prís 10,27: "Bázeň pred Pánom pridáva dňom, kdežto svojvoľníkom sa roky skrátia." Nájdenie cirkevného spoločenstva, v ktorom sa aktívne vyučuje Božie Slovo, prejavuje Božia láska a zdieľa Božia radosť s deťmi a mladými, dá vašej snahe prebúdzať vo vašich deťoch túžbu po Božích veciach, iný rozmer. Modlite sa teda za to, aby sa vaše dieťa bálo Boha, verilo v neho a aby ho vyhľadávalo. Môže to byť tento rozhodujúci faktor pre to, či bude vaše dieťa neustále zápasiť so životom podľa tela alebo či bude žiť naplnený požehnaný život v duchu. Nezabudnite, že je "blažený človek, ktorý sa k nemu utieka." Porov.Ž 34,9. Nikdy nie je príliš skoro sa za to modliť.

Modlitba

Pane, prosím Ťa za moje dieťaťa, aby si v ňom stále rástla túžba po Tebe. Nech stále túži po Tvojej prítomnosti - po čase s Tebou v modlitbe, chvále a uctievaní. Daj mu túžbu po pravde Tvojho slova a lásku k Tvojím zákonom a Tvojím spôsobom. Uč ho žiť z viery a nechať sa viesť Duchom svätým, aby bol ochotný robiať to, čo mu hovoríš. Nec si natoľko uvedomuje plnosť Duch asvätého v sebe, že keď sa bude cítíť akokoľvek vyčerpaný, pobeži hneď k Tebe, aby si ho obnovil a občerstvil.

Prosím o to, aby v jeho srdci nebolo nič čo by odvracalo jeho pozornosť od Teba, ale nech ho skôr odrádza bezbožnosť a všetko, čo stojí proti Tebe. Nech hlboká úcta a láska k Tebe a k tvojím spôsobom poznamenáva každý jeho skutok a každé jeho rozhodnutie. Pomôž mu pochopiť dôsledky jeho jednania a daj mu poznať, že život ovládaný telom plodí jedine smrť. Nec nie je múdry vo vlastných očiach, ale radšej nech sa bojí Pána a od zlého sa odvráti (porov. Pr 3,7).

Prosím Ťa, aby bol hodnoverný, spoľahlivý, zodpovedný, súcitiaci, citlivý, milujúci a dávajúci sa druhým. Uchráň ho od akejkoľvek pýchy, záhalčivosti, lenivosti, sobectva alebo telesnej žiadostivosti. Prosím, aby mal učenlivého a poslušného ducha, ktorý hovorí "áno" Božím veciam a "nie" veciam telesným. Posilňuj ho , aby bol vo svojom presvedčení pevný. Prosím tiež za to, aby si vždy prial byť aktívnym členom katolíckeho spoločenstva, ktoré si naplno uvedomuje pravdu Tvojho slova a silu uctievania, modlitby a vyučovania pod vedením Ducha svatého. Keď sa bude učiť čítaťTvoje slovo, vpíš mu Svoj zákon do jeho mysle a do jeho srdca, aby vždy kráčal s pevnou istotou o spravodlivosti tvojích prikázaní. Keď sa bude učiť modliť, nech sa tiež naučí počúvať Tvojmu hlasu. Prosím, aby jeho vzťah k Tebe nebol vlažný, ľahostajný alebo povrchný. Nech má stále v srdci oheň Ducha svätého a neochvejnú túžbu po Božích veciach.

Výzbroj

Mt 5,6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Prís 14,27 Bázeň pred Pánom je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť.

Gal 2,20 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Ž 119,2 Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.

Ž 86,11-12 Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky;

16· Rozpoznanie Bohom daných talentov a darov

Od okamihu narodenia nášho dieťaťa, prosíme Boha, aby nám odhalil dary, talenty a schopnosti, ktoré do neho vložil. A aby nám ukázal, ako ich čo najlepšie pestovať a rozvíjať k jeho sláve. Nepriateľ chce totižto tieto dary našich detí využiť ku svojej sláve alebo im aspoň znemožniť, aby boli využité k Božím veciam. Preto ich musíme zahrnúť do modlitby. Takže modlitba za rozvinutie Bohom daných talentov a darov našich detí je nekonečný proces. Keď už rozpoznáme talenty, je dôležité, aby sme prosili Boha, aby na ceste ich zdokonaľovania pred nimi otváral všetky dvere, ktorými by mali prejsť a zavrel tie, ktoré by mali byť zatvorené. Aby sa tieto talenty využívali na slávu Boha. Aké dary a talenty vložil Boh do vášho dieťaťa? Každé dieťa nejaké má. Sú v ňom či už ich vidíme alebo nie. Písmo hovorí: "každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden pre toho, druhý pre onoho." Porov. 1Kor7,7. Niekedy je k tomu nutná modlitba, aby sme tieto talenty odhalili. Písmo hovorí: "videl si muža, ktorý je zbehlý vo svojom diele? Pred kráľmi bude stavať, nebude stavať pred bezvýznamnými." Porov. Prís 22,29. Modlite sa za to, aby vaše dieťa mohlo rozvinúť a zdokonaliť svoje dary a talenty od Boha. Dajte mu poznať, že má na tomto svete jedinečnú a nezameniteľnú úlohu. Musíme sa teda modliť za to, aby talenty našich detí boli rozpoznané, odhalené, rozvíjané a pestované, aby slúžili Božej sláve.

Modlitba

Pane, ďakujem ti za dary a talenty, ktoré si vložil do môjho dieťaťa. Prosím ťa, aby si ich v ňom rozvinul a použil k svojej sláve. Daj, aby ich spoznal on i ja a ukáž mi, či mu mám poskytnúť nejakú konkrétnu skúsenosť, tréning alebo kurz, aby sa tieto dary mohli rozvinúť tak, ako ty chceš a kedy chceš. Tvoje Slovo hovorí: "Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou." Rim12,6 prosím ťa o to, aby mu žiadny pocit nedostatočnosti, žiadny strach alebo neistota nezabránily tvoje dary a talenty, ktoré bude poznávať, využívať podľa tvojej vôle. Nech počuje, k čomu ho voláš, aby nestrávil svoj život tým, že sa bude pokúšať zistiť čo to vlastne je a potom všetko prepásne. Nedopusť, aby jeho talent prišiel nanivoč, aby sa rozplynul v prostrednosti alebo aby slúžil čomukoľvek a komukoľvek inému než tebe, Pane. Prosím, aby si mu odhlalil aké je jeho životné poslanie a aby ho skvelo vykonával. Požehnaj prácu jeho rúk a dopraj mu, aby si na svoj život dobre zarobil prácou, ktorú bude mať rád. Tvoje Slovo hovorí: "Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom." Prís18,16 Kiež všetko, čo bude robiť, nájde priazeň a bude dobre prijaté a rešpektované druhými. Ale zo všetkého najviac ťa prosím o to, aby sa dary a talenty, ktoré si do neho vložil, plne rozvinuly k tvojej sláve.

Výzbroj:

Rim11,29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné.

Ef4,7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.

1Pt4,10 Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.

Jak1,17 Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.

17· Byť človekom, akým nás Boh stvoril

Pokiaľ nevieme, akými nás Boh chce mať a pokúšame sa byť niekým, kým nie sme alebo dokonca iba túžime byť niekým iným, môže nás to priviesť jedine k pocitu márnosti, nešťastného a nenaplneného života. Vtedy si budeme hovoriť: nie som dosť dobrý, musím sa stať niekým iným. Je evidentné, že sme nepochopili, akým nás Boh chce mať. Človekom, akým nás Boh zamýšľal mať, sa stávame vtedy, keď ho prosíme o radu a potom robíme, čo nám hovorí. Zlé veci sa nám často stávajú vtedy, keď neodpovedáme na Boží hlas. Môžeme sa modliť za to, aby naše deti Boží hlas počuli a takéto nešťastie sa im vyhlo. Jedným z diablových zámerov je viesť mladých ľudí k tomu, aby sa porovnávali s druhými a pripadali si menej cenní. Snažia sa potom byť niekým iným než kým boli stvorení. Naše modlitby môžu prekaziť tento nepriateľov plán a dať naším deťom jasnú predstavu o nich samých a ich budúcnosti. Súčasťou tohto bolo pomôcť im, aby si uvedomovali svoje silné stránky a nie nezaoberali sa jedine svojimi slabosťami. Keď svoj svojmu synovi a dcére pomáhala pochopiť, akých ich Boh stvoril, bolo mojou najväčšou úlohou povzbudzovať ich vo vzťahu s Pánom. V tvári každého dieťaťa, ktoré môže s presvedčením povedať: som Pánov(Iz 44,4-5), uvidíte sebavedomý a žiarivý výraz. Chcete to pre svoje deti natoľko, že sa budete za nich modliť?

Modlitba

Pane, prosím ťa, aby si dnes vylial na Naše dieťaa svojho Ducha a svoje pomazanie, aby sa mohol stať takým človekom, akým si ho chcel mať a mohol naplniť všetko, k čomu ho voláš. Pane, ty si povedal: "Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný." (1Kor 7,24) Aby sa tomuto dieťaťu stalo podľa tvojho Slova, aby sa nikdy nevzdialil od toho, k čomu si ho povolal a aby sa nepokúšal byť niekým, kým nie je. Osloboď ho od každého diablovho zlého plánu, ktorým by ho chcel olúpiť o život, pripraviť o jeho jedinečnosť, obdarovanosť, zviesť k ústupkom na ceste, po ktorej si ho povolal kráčať, alebo ktorým by zničil to, kým si ho stvoril. Aby nenasledoval nikoho okrem teba, ale aby sa stal tým, kto povedie druhých do Božieho kráľovstva. Pomôž mu dorásť do plného pochopenia moci, ktorú má v Ježišovi Kristovi, a zachovať si poslušného a pokorného ducha. Aby v ňom neustále rástlo ovocie ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, vľúdnosť, dobrota, vernosť, tichosť, zdržanlivosť (porov. Gal 5, 22). Aby nachádzal svoju identitu v tebe a aby na seba pozeral ako na tvoj nástroj a vedel, že jedine v tebe je celým človekom. Keď sa bude rozhodovať o svojej budúcnosti, daj mu pochopiť, k čomu si ho povolal. Pomôž mu pozerať sa na seba tak, ako sa pozeráš na neho ty - z pohľadu jeho budúcnosti, nie minulosti. Nech je presvedčený o tom, že tvoje myšlienky voči nemu sú myšlienky o pokoji, nie o zle: chceš mu dať nádej do budúcna (Jer 29, 11). Uč ho k tebe vzhliadať ako ku svojej nádeji pre budúcnosť. Aby chápal, že si to ty, kto: "nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi.." (2Tim 1,9) Kiež vďaka oddanej snahe byť človekom, akým si ho stvoril, dennodenne rastie v istote a odvahe Ducha Svätého.

Výzbroj: 1Pt2,9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

1Kor2,9 Ale, ako je napísané: "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú."

2Pt1,10 Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete.

Rim8,28-30 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Iz60,1 Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!

18· Kráčať v kajúcnosti

Všimli ste si niekedy deti, ktoré žijú vo vine a odsúdení, pretože ich nikto nenaučil vyznať sa zo svojich hriechov? Ľutovať ich a prijať odpustenie? Nemajú taký jasný a istý pohľad, ako deti, ktoré sú od toho oslobodené. Písmo hovorí: "Pohliadnite k nemu. Nech sa rozveselíte, vaša tvár sa nemusí červenať hanbou." Porov. Ž34,6. Deti, ktoré priznávajú svoje chyby a ľutujú ich natoľko, že túžia po zmene, majú celkom iný výraz v tvári než deti, ktoré svoj hriech skrývajú a nemajú ani najmenšiu snahu sa zmeniť. Vyznanie a ľútosť sú dva základné životné princípy, ktoré musíme od našich detí vyžadovať, pretože nevyznaný hriech stavia medzi ne a Boha múr. Ľútosť, ktorá doslova znamená odvrátiť sa preč a rozhodnúť sa nerobiť to znova sa prejaví vtedy, keď dieťa v podstate povie: "Urobil som to, je mi to ľúto, už to viac krát neurobím." Ak človek nevyzná svoje hriechy, zhnusí sa sám sebe. Takéto zhnusenie sa prejavuje nízkym sebahodnotením. Tento pocit neúspechu a viny prinesie do života našich detí rozklad. Hriech pôsobí ako jed. Nevyznaný hriech nás sťahuje dole, deformuje a zatemňuje náš obraz a môže sa v nás zakoreniť, čo môže mať vážnejšie následky. Písmo hovorí: "Odhoďte od seba všetky nevernosti, ktorých ste sa dopúšťali a obnovte svoje srdce a svojho ducha. Prečo by si mal zomrieť, dom Izraelský? Porov.Ez18,31. Hriech vedie k smrti, ľútosť vedie k životu. Nevyznávame sa preto, aby Boh niečo zistil, On to už vie. Vyznanie je naša šanca očistiť svoj štít. Ľútosť je naša príležitosť začať znova. Naše deti potrebujú oboje rovnako ako my.

Modlitba

Pane, prosím ťa, aby si dal môjmu synovi srdce pohotové vyznávať sa zo svojich chýb. Nech ich skutočne ľutuje, aby mu mohli byť odpustené a aby mohol byť od nich očistený. Pomôž mu pochopiť, že tvoje zákony sú pre jeho dobro a že vyznávanie a ľútosť, ktoré požaduješ, sa musia stať spôsobom jeho života. Daj mu túžbu žiť pred tebou v pravde, alby mohol s Dávidom povedať: "Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Ž 51,4.12-13.

Pane, vynes na svetlo každý skrytý hriech, aby mohol byť vyznaný, aby nad ním mohla byť prejavená ľútosť a mohol byť odpustený. Tvoje slovo hovorí: "Dávidova poučná pieseň. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu." Ž 32,1. Prosím, aby môj syn nebol nikdy schopný hriech v sebe uchovávať. Nech túži ho naplno vyznávať a hovoriť: "Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti." Ž 139,24. Nech nežije vo vine a odsúdená, ale nech prebýva s čistým svedomím v plnosti porozumenia odpustenia, ktoré má v Ježišovi Kristovi. Prosím, aby vždy vzhliadal k tebe a výraz v jeho tvári vždy žiaril.

Výzbroj

1 Jn 3,21-22 Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

Iz 55,7 Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!

Ez 18,30 Preto vás budem, dom Izraelov, súdiť, každého podľa jeho ciest, hovorí Pán, Jahve; obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.

Prís 28,13 Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.

Sk 3,19 Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy.

19· Nasledovať pravdu, odmietať klamstvo

Naše deti vedia, že pokiaľ je možné u nás doma zjednávať o treste za určité porušenie pravidiel, neplatí to u prehreškov, ktorých súčasťou je klamstvo. V takomto prípade je trest okamžitý, rýchly, nepríjemný a nemenný. Klamstvo považujeme za najhoršie previnenie, pretože je základom všetkého zlého konania. Satan je klamár, povedala som mu, a všetko zlé, čo robí, začína klamstvom. Tí, ktorí klamú, veria, že klamstvo zlepší ich situáciu. V skutočnosti však pôsobí presný opak, pretože klamať znamená, že ste sa spojili so satanom. Pri každom klamstve dávate satanovi kúsok svojho srdca. Čím viac klamete, tým viac priestoru vo svojom srdci dávate jeho klamlivému duchu. Až sa vám nakoniec stane, že nebudete schopní prestať klamať. Písmo hovorí: "Poklady, vyzískané lživým jazykom, sú ako rozoviata para, ako slučky, (ktoré nastrojila) smrť." (Prís 21, 6) Dôsledky pravdovravnosti musia byť lepšie než smrť, dokonca trest, ktorý za klamstvo od rodičov dostanete, bude ďaleko príjemnejší, než následky klamania, pretože Biblia sľubuje: "Falošný svedok neostane bez trestu a neutečie (ten, kto) vypúšťa (z úst kadejakú) lož." (Prís 19, 5) Deti skôr či neskôr zaklamú. Otázkou teda nie je, či k tomu naozaj dôjde, ale či uveria, že im klamanie bude prechádzať. Výsledok bude záležať na tom, aký k ich klamstvu zaujmeme postoj. Pokiaľ deti nenaučíme, že o klamaní hovorí Boh, nebudú vedieť, prečo je klamstvo zlé. Pokiaľ ich nepotrestáme za to, že klamú, budú si myslieť, že klamanie nemá žiadne dôsledky. Písmo o diablovi hovorí: "(...)On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži." (Jn 8, 44) Keď si uvedomíte, aký je to zdroj, nemôžete len tak nečinne sedieť a dovoliť, aby toto semeno klamstva v srdci vášho dieťaťa sa zakorenilo. Nechceme teda, aby sa naše deti spojili s otcom klamstva, chceme, aby boli v spojení s Otcom svetiel. (porov. Jak 1, 17)

Modlitba

Pane, prosím ťa za to, aby si Naše dieťaa naplnil svojím Duchom pravdy. Daj mu srdce, ktoré miluje a nasleduje pravdu a odmieta každé klamstvo ako prejav nepriateľa. Odplav z jeho vnútra všetko, čo by mohlo pritiahnuť ducha klamstva a očisti ho od všetkého smrteľného, čo sa v ňom uhniezdilo následkom klamlivých myšlienok alebo slov. Pomôž mu pochopiť, že každé klamstvo dáva diablovi kúsok jeho srdca a do tejto medzery, ktorá po nej zostane, sa vkráda zmätok a smrť a prináša odlúčenie od teba. Osloboď ho od každého ducha klamstva. Prosím tiež, aby nebol nikdy nikým a ničím zaslepený alebo podvedený, ale aby vždy jasne poznal tvoju pravdu. Prosím ťa, aby mu nikdy žiadne klamstvo neprešlo, ale vždy vyšlo najavo, bolo odhalené. Pokiaľ zaklame, aby sa cítil tak zle, že priznanie a trest za klamanie mu budú pripadať ako vyslobodenie. Pomôž mu naučiť ho, čo znamená klamať a účinne ho potrestať, keď sa to pokúsi vyskúšať. Tvoje slovo hovorí: "(...)Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť." (Jn 16, 13). Prosím, aby ho tvoj Duch uviedol do celej Pravdy, aby sa nikdy nestal človekom, ktorý dáva priestor klamstvu, ale skôr celistvou osobou, ktorá usilovne nasleduje Ducha Pravdy.

Výzbroj: Prís12,22 Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.

Ž119,28-29 Od zármutku je moja duša plná sĺz; pozdvihni ma podľa svojho slova. Odvráť ma od cesty lži a milostivo mi daj svoj zákon.

Prís3,3-4 Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi. Bázeň Božia

2Sol2,9-10 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.

Jn14,15-17 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

20· & 44. Strhnutie pevnosti hriechu

Už sa vám niekedy stalo, že vám na vašom dieťati niečo vadilo? Ale neboli ste presne schopní určiť, o čo ide? Neignorujte tento inštinkt, ktorý vám dáva Boh, ale proste ho, aby vám odhalil to, čo tušíte. Musíme ho prosiť o múdrosť a poznanie. Objavili ste niekedy v tvári vášho dieťaťa výraz previnenia, pričom jeho príčinu ste nepoznali? Inými slovami, mali ste podozrenie, že urobil nejaký priestupok, ktorý by si zasluhoval potrestanie, ale nemali ste jasný dôkaz? Vtedy je vhodné sa modliť: "Bože, ty poznáš moju pochabosť, moje poklesky nie sú pred tebou skryté." Ž69,6. Odhaľ mi o tomto dieťati, čo netuším. Vtedy Boh vždy odhalí pevnosť hriechu, ktorá vyrastá zo žiadostivosti. Vždy treba hovoriť svojim deťom, že sa im neoplatí mamu ani otca nepočúvať, pretože nám to Boh vždy ukáže, čo urobili zlé. To, čo pri našom dieťati tušíme, nemusí byť vždy iba hriech. Môže to byť nejaké zranenie alebo strach z toho, čo ho napadlo, čo videlo alebo čo zažilo. Môže to byť beznádej, zmätok, hnev, sebectvo či pýcha. Je nemožné to uhádnuť, takže je najlepšie prosiť Boha, aby nám to ukázal. Neprestaňme sa za to modliť, hoci aj hneď nedostaneme jasné vedenie. Už Ježiš nás učil modliť sa so samozrejmosťou. "Zbav nás zlého." Mt6,13. Naša modlitba nemusí byť vždy konkrétna, stačí, keď budeme prosiť, aby naplnil život našich detí silou Ducha Svätého a oslobodil ich od zlého. Ide o to, aby sme tieto varovania neignorovali. Niežeby sme mali svoje deti už navždy podozrievať, ale musíme podozrievať nepriateľa, že číha a čaká, aby mohol v ich živote postaviť svoju pevnosť. "Buďte triezvi a bdejte, pretože váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral." 1Pt5,8. Nasledujúci verš nám hovorí, ako sa s tým vysporiadať: "Postavte sa proti nemu." 1Pt5,8. Budeme sa modliť?

Modtlitba

Pane, ďakujem ti, že si nám vo svojom slove sľúbil, že nás zachrániš, kedykoľvek k tebe budeme volať. Prichádzam k tebe v mene nášho syna a prosím ťa, aby si ho zachránil od každej hriešnosti, ktorá by hrozila stať sa v jeho živote pevnosťou. Aj keď ja neviem, od čoho potrebuje oslobodiť, Ty to vieš. V Ježišovom mene ťa prosím, aby si mu priniesol vyslobodenie vždy, keď to bude treba. Viem, že: "Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. 2Kor 10,3-5.

Daj mi múdrosť a poznanie týkajúce sa môjho dieťaťa. Viem, že sú oblasti nepriateľovho pôsobenia, ktoré sú pre mňa neviditeľné, takže spolieham na Teba, Pane, že mi ich ukázeš, keď ich budem mať poznať. Prihováraj sa k môjmu srdcu. Ukáž mi, ako sa modliť, keď niekde hlboko v sebe cítim kvôli svojmu dieťaťu nepokoj, nervozitu a starosti. Ukáž mi, čo nie som schopný vidieť a vynes na svetlo všetko čo je skryté. Pokiaľ je niečo čo mám urobiť, spolieham na teba, že mi to ukážeš. Ďakujem Ti, že mi pomáhaš toto dieťa vychovávať.

Pane, vkladám dnes moje dieťa do tvojích dlaní. Veď ho, chráň ho a usvedč ho z každého hriechu, ktorý by sa v ňom chcel zakoreniť. Posilni ho v boji, keď sa bude satan pokúšať usadiť sa v jeho srdci. Učin ho citlivým k zásahom nepriateľa. Kiežby v každej ťažkosti utekal k Tebe, aby si bol jeho pevnosťou a útočišťom. Nech z jeho srdca vychádza volanie: ".... Žl 19,13. V Zhode s Tvojím slovom hovorím, že Pán ho vyslobodí od všetkého zlého a zachráni pre nebeské kráľovstvo (porov. 2 Tim 4,18)

Výzbroj

Mt 16,19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Mt 10,26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme

Prís 11,12 Svojím blížnym pohŕda ten, kto rozum potratil, rozumný človek však mlčí.

Ž 9,10 Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.

Jer 33,3 Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

21. Radostný svätý ruženec


22· Prežívanie radosti zo zdravého života a uzdravenia

V živote každého rodiča príde veľa chvíľ, kedy deti ochorejú. Niekedy vážnejšie, inokedy menej. Zvykneme sa pýtať: "Pane, toto je tvoj plán pre naše deti? Ukáž mi, či áno, pretože ja v tom necítim žiadny pokoj." Obaja manželia sa cítia rovnako. Vtedy sa treba modliť aj za to, aby sme našli lekára, ktorý bude vedieť účinne pomôcť, keď to bude nutné. Takáto modlitba nás môže priviesť k riešeniu vážnych zdravotných problémov a situácii, v ktorých necítime pokoj v živote našich detí a neustále sa modliť za ich uzdravenie. Každú chorobu našich detí treba sprevádzať modlitbami. A Pán nás vždy vypočuje. Samozrejme, nikdy netreba váhať ich vziať k lekárovi, ak je to nutné. Pretože je jasné, že Boh uzdravuje tiež cez lekárov. Keď prosíme Boha o uzdravenie a On nám ho dá, nemali by sme sa správať, ako by sa to nestalo, to znamená byť mu vďačný aj po uzdravení. Sv.P.je plná sľubov o uzdravení. Dávid povedal: "Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy." Ž103,2-3 Ježiš chce byť pre nás predovšetkým tým, kto odpúšťa naše hriechy a uzdravuje naše telo. Získajme teda toto dobro a uzdravenie, ktoré pre naše deti má tým, že sa za ich uzdravenie začneme modliť ešte skôr než sa nejaké starosti objavia.

Modlitba

Pane, tvoje Slovo nás učí, že sa máme jeden za druhého modliť, aby sme mohli byť uzdravení, preto ťa prosíme za zdravie a neporušenosť pre Naše dieťaa. Prosíme, aby choroby ani slabosti nemali v jeho živote žiadne miesto ani moc. Prosím o ochranu pred každou chorobou tela. Tvoje Slovo hovorí: "Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby." Ž107,20. Kedykoľvek sa u neho prejaví nejaká choroba alebo slabosť, prosíme, Pane, aby si sa ho dotkol svojou uzdravujúcou mocou a vrátil mu plné zdravie. Zachráň ho od každého poškodenia či zranenia, ktoré by ho mohlo stretnúť. Zvlášť ťa prosím za uzdravenie (vymenovať konkrétne choroby, problémy). Pokiaľ je nutné, aby sme navštívili lekára, potom ťa Pane prosíme, aby si nám ukázal, ku komu máme ísť. Daj tomuto lekárovi múdrosť a plné poznanie, ako najlepšie postupovať. Ďakujeme ti Pane, že si za nás trpel a zomrel, aby sme mohli byť uzdravení. Robíme si nárok na dedičstvo tohto uzdravenia, ktoré si prisľúbil vo svojom Slove a ktoré si dal tým, ktorí veria. Spoliehame na teba, že dáš nášmu dieťaťu neporušený život a uzdravenie.

Výzbroj: Iz53,5 On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

Jak5,16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

Mal3,20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!

1Pt2,21.24 Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

Iz58,8 Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.

23· Radosť z oslobodenia od strachu

Ako dieťa som žila v neustálom strachu, pretože som žila s psychicky chorou matkou. Jej zvláštne, nevypočítateľné a hrubé jednanie bolo neustálym zdrojom teroru. Za svoj strach a za svoju ochranu sme sa modlili tak často, že sa táto prosba stala súčasťou každej rodinnej modlitby. Kedykoľvek som si všimla, že sa strach začína zmocňovať niektorého z našich detí, sme sa začali s manželom modliť, čítali sme si Písmo, spievali hymny a chválospevy a púšťali si kresťanskú hudbu. Strach je niečo, čo sa nás zmocňuje v okamihu, keď prestaneme veriť, že Boh nás a všetko, čo máme radi, môže ochrániť. Strach na naše deti dopadne veľmi rýchlo, pretože nedokážu vždy rozlíšiť, čo je skutočné a čo nie je. Naša útecha, opätovné uistenie a láska im môže pomôcť, ale modlitba, Božie Slovo a chvála Boha za Jeho Lásku a Moc, ich môže od strachu oslobodiť. Biblia hovorí, že keď Ježiš bol na mori s učeníkmi, prišla búrka a on na ich zdesenie odpovedal slovami: "Prečo sa bojíte, maloverní?" (Mt 8, 26). Existujú však situácie, kedy je strach niečím viac, než len prechodným pocitom. Môže sa zmocniť dieťaťa tak silno a bezdôvodne, že mu nepomôže žiadny skutok, ani žiadne slová. Pokiaľ sa tak stane, znamená to, že dieťa trápi duch strachu. Tento duch strachu nepochádza od Boha, pochádza od nepriateľa našich duší. Rodičia majú v Ježišovi Kristovi poverenie a moc postaviť sa menom svojich detí tomuto duchu na odpor. Strach nad nimi nemá svoju moc, my máme moc nad ním. Ježiš nám dal moc nad všetkou silou nepriateľa (porov. Lk 10, 19). Nenechajte si nahovoriť opak. Strach a prítomnosť Pána spolu nejdú dokopy. Ani my, ani naše deti nemusíme nikdy žiť s duchom strachu, ani ho nemusíme prijímať ako spôsob svojho života, pretože máme Ježiša.

Modlitba

Pane, tvoje Slovo hovorí: "Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy." (Ž 34, 5). Hľadám ťa dnes s vierou, že ma počuješ a prosím ťa, aby si oslobodil Naše dieťaa od každého strachu, ktorý by sa ho chcel zmocniť. Ty si povedal, že si "nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." (2 Tim 1, 7). Zahrň ho svojou láskou a odstráň všetok strach a pochybnosti. Daj mu pocítiť svoju milujúcu prítomnosť, ktorá naplno preváži akýkoľvek strach, ktorý by sa ho chcel zmocniť. Nauč ho spoliehať sa na tvoju moc takým spôsobom, že v ňom vzrastie pevná dôvera a viera v teba. Daj mu zdravú myseľ, ktorá rozozná každý falošný dôkaz, ktorý mu diabol bude ukazovať, ako niečo, čo nemá žiadny základ v skutočnosti. Pokiaľ sa objaví skutočné nebezpečenstvo a dobrý dôvod báť sa, daj mu múdrosť, chráň ho a pritiahni ho bližšie k sebe. Pomôž mu, aby nepopieral svoj strach, ale priniesol ho k tebe v modlitbe a hľadal u teba vyslobodenie. Ako ti bude stále bližšie, prosím, aby si ho prestúpil svojou Láskou a zahnal všetok strach. Zasaď svoje Slovo do jeho srdca. Daj, aby v jeho mysli a duši bola zakorenená viera, ako porastie v tvojom Slove. Ďakujeme ti, Pane, za tvoj sľub, že nás oslobodíš od všetkého nášho strachu. V Ježišovom mene ťa dnes menom nášho dieťaťa prosíme o oslobodenie od strachu.

Výzbroj: Ž31,20 Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.

Iz41,10 Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou

Ž91,4-6 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

Ž27,1 Dávidov žalm. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Ž18,5-7 Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

1Jn4,18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

24· Správne sa starať o svoje telo

Pane, pozdvihujem k tebe svoje dieťa a prosím, aby si do neho vložil túžbu jesť zdravo. Viem, že počas svojho života bude veľakrát v pokušení voliť biednu stravu a jesť to, čo vedie k smrti a nie k životu. Pomôž mu pochopiť, čo je pre neho dobré a čo nie a daj mu túžbu jesť po zdravom jedle. Nech ho škodlivé jedlo neuspokojuje, ale skôr odpudzuje. Prosím, aby bol ušetrený akejkoľvek poruchy prijímania potravy. Skrze moc, ktorá mi je daná v Ježišovi Kristovi (porov.Lk10,19) hovorím za svojho syna "nie" anorexii, "nie" bulímii, "nie" závislosti na jedle, "nie" prejedaniu, "nie" chudnutiu skrze hladovanie, "nie" akýmkoľvek extrémnym stravovacím návykom. Pane, tvoje Slovo hovorí: "poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." Jn8,32 pomôž mu poznať pravý spôsob života, aby sa mohol oslobodiť od nezdravých návykov. Prosím ťa tiež, aby si mu zároveň s túžbou jesť správne, dal aj motiváciu k pravidelnej fyzickej aktivite, k pitiu dostatočného množstva vody a k zvládaniu stresu v živote tým, že bude žiť podľa tvojho Slova. Kedykoľvek bude zápasiť s niektorou z týchto oblastí, nech sa obráti k tebe so slovami: "Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov." Ž27,11 nech sa na svoje telo pozerá ako na chrám Ducha Svätého. Prosím o to, aby si vážil telo, ktoré si mu dal a aby sa oň dobre staral. Nech voči nemu nie je kritický, nech sa neskúma skrze drobnohľad názorov a ohlasom verejnosti. Prosím, nech nepodľahne návnadám módnych časopisov, televíznych relácií alebo filmom, ktoré sa ho pokúšajú ovplyvniť v tom, ako by mal vyzerať. Nech dokáže povedať: "Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; na tvojej ceste dopraj mi života." Ž119,37 pomôž mu pochopiť, že naozaj krásnym človekom je človek vtedy, keď v ňom žije tvoj Svätý Duch a vyžaruje z neho navonok. Nech porozumie tomu, že pravá krása začína v srdci toho, kto miluje Boha. Vlož dnes do jeho srdca tvoju predstavu o zdraví a kráse a natrvalo mu vpečať túžbu starať sa o svoje telo správne, pretože je chrámom tvojho Ducha Svätého.

Výzbroj:

1Kor6,19-20 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

1Kor3,17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.

Rim12,1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.

Rim13,14 ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.

1Kor10,31 Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte všetko robte na Božiu slávu.

25· Hľadanie múdrosti a rozumnosti

Bude moje dieťa vedieť, že si nemá sadnúť do auta k niekomu cudziemi? Pochopí, že je nebezpečné hrať sa v blízkosti hlbokej vody? Povie jasné "nie", keď mu budú rovesníci ponúkať drogy? Nezabudne sa pozrieť oboma smermi, keď bude prechádzať cez cestu? Pocíti blížiace sa nebezpečie? Bezpečie a prosperita našich detí závisí z veľkej časti na ich vlastných rozhodnutiach. Nikdy nemôžeme mať istotu, či rozhodnutia našich detí budú správne, pokiaľ nebudú obdarené múdrosťou, poznaním, rozumnosťou a pokiaľ nebude ich sluch naladený na Boží hlas. Písmo hovorí: "Keď je niekto z nás pozadu v múdrosti, nech prosí Boha a bude mu daná, pretože Boh všetkým dáva štedro a bez výčitiek." Porov. Jak1,5. Staré príslovie, ktoré hovorí: "Syn múdry robí radosť otcovi, kdežto syn hlúpi pôsobí žiaľ matke." Porov. Prís10,1, je úplne jasné. Nikto nemôže byť pyšnejší než otec, ktorého dieťa urobí múdre rozhodnutie. Pokiaľ ale dieťa koná nemúdro, netrápi sa nikto viac ako matka. Čo keby sme tak volali hlasno Bohu a ušetrili si tak nejaký ten zármutok? Preto sa modlime o múdrosť pre nás a pre naše deti.

Modlitba

Pane, prosím Ťa, aby si moje dieťaťa obdaroval múdrosťou, rozumnosťou a poznaním. Pomôž mu dôverovať Ti celým svojím srdcom a nespoliehať na vlastnú rozumnosť. Nech Ťa poznáva na všetkých svojích cestách, aby počul tvoje jasné vedenie, ktorým smerom sa má dať (porov. Pr 3,5). Pomáhaj mu rozoznávať dobré od zlího a byť vnímavý k hlasu Ducha svatého, keď hovorí: (Iz 30,21).

Viem, že jeho šťastný život závisé z veškej časti na získaní múdrosti a rozumnosti, ktorá ako hovorí Tvoje slovo prináša dlhý život, bohatstvo, poznanie, ochranu, radosť, spokojnosť a štastie. Chcem aby moje dieťa tot všetko získalo, ale ako prejav Tvojho požehnania.

Tvoje slovo hovorí: "Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť." (Prís 9,10). Nech sú zdravá bázeň a požehnanie základom, na ktorom v ňom bude múdrosť a rozumnosť zalozená. Nech sa k tebe obracia s každým svojím rozhodnutím, aby sa nerozhodoval nesprávne. Pomôž mu pochopiť, že celý poklad múdrosti a poznaia je ukrytý v tebe a že Ty z neho bohato rozdávaš, keď Ťa o neho prosíme. Keď bude túžiť po Tvojej múdrosti a rozumnosti, vylej ich na neho v hojmosti, aby mohol kráčať cestou pokoja a života.

Výzbroj

Prís 23,24-25 Radosťou plesá otec spravodlivého a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom. Nech kochajú sa (v tebe) tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička!

Prís 4,7-8 Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! Vyzdvihuj ju, a zvýši tvoju (vážnosť), dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš.

Ž 19,8 Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

Prís 2,10-12 bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie, rozvaha bude bedliť nad tebou (a) rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, čo vraví mam a klam,

Prís 3,13-18 Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti. Dlhé dni (skrýva) vo svojej pravici, bohatstvo a slávu v svojej ľavici. Jej cesty (sú) cesty krásy a (na) jej chodníkoch (je plno) pokoja. Je stromom života pre tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení.

26· Vštepovanie túžby po učení

Niekedy málo pamätáme na to, aby sme sa modlili za naše deti, aby mali dobrú motiváciu k učeniu a schopnosť sa učiť. Nemyslíme na to, že by škola mohla byť niekedy pre naše deti ťažkosťou. Každý z nás má samozrejme nejaké nedostatky. Boh našťastie tento náš nedostatok vyrovnáva svojou silou. Jeho Slovo hovorí: "Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha." 2Kor3,5. To je pravda. Boh prevedie naše deti skrze každý školský rok úspešne a vďaka tomu sa všetci môžme učiť, že pravé poznanie a chápanie začína a prichádza od Pána. Sv.P.nás učí, že poznanie začína úctou k Bohu a k Jeho cestám. Schopnosť a túžba dieťaťa učiť sa, nie je samozrejmosťou. Už v čase, keď je dieťa v materskom lone, sa môžme modliť: "Pane, spoj dokonale v tomto dieťati dobrú, silnú a zdravú myseľ a telo a ty sám ho neustále vyučuj." Samozrejme bez ohľadu na to, koľko rokov vaše dieťa má, vaše modlitby budú mať pozitívny a stály účinok.

Modlitba

Pane, prosíme ťa, aby naše dieťa malo vždy hlbokú úctu k tebe a k tvojím cestám. Nech ukrýva tvoje Slovo vo svojom vnútri ako poklad a hľadá porozumenie ako striebro alebo zlato. Daj mu dobrú myseľ, učenlivého ducha a schopnosť učiť sa. Vštepuj mu túžbu získať poznanie a vedomosti a kiež mu ich získavanie prináša radosť. Predovšetkým však prosím o to, aby bol vyučovaný tebou, pretože tvoje Slovo hovorí, že pokiaľ sú naše deti tvojimi učeníkmi, majú zaručení pokoj. Ty si tiež povedal: "Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom." Pris1,7. Nech nikdy nie je pochabý a neodvráti sa od učenia, ale nech radšej poznanie, ktoré potrebuje, hľadá u teba. Prosíme, aby rešpektoval múdrosť svojich rodičov a nechal sa od nich učiť. Nech sa chce tieť učiť od učiteľov, ktorých mu pošleš do života. Ty sám Pane každého z nich vyber, nech sú to bohabojní ľudia, od ktorých sa bude ľahko učiť. Odstráň z jeho života každého učiteľa, ktorý by na neho mal zlý vplyv alebo ktorý by v ňom zanechal zlú skúsenosť s učením. Nech nachádza u svojich učiteľov priazeň a nech s nimi dobre vychádza. Pomôž mu v škole, nech má dobré výsledky vo všetkých predmetoch, ktoré bude študovať. Daj, nech mu učenie ide hladko, nech sa nemusí trápiť alebo s ním príliš zápasiť. Prepoj v jeho mozgu všetko tak, ako to má byť, aby mal jasné myšlienky, usporiadanú dobrú pamäť a silnú schopnosť učiť sa. Podľa tvojho Slova mu hovoríme: "Vovádzaj svoje srdce do učenia a (napni) svoje uši k slovám rozumným." Prís 23,12. "Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému." 2Tim2,7. Pane, daj mu zakúšať radosť z toho, keď sa bude viac učiť o tebe a tvojom svete.

Výzbroj: Iz54,13 Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky.

Pris1,5 Obohacujú vedomosti, (keď ich) múdry počuje, a rozumný si nadobúda zručnosť

Oz4,6 Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov.

Pris4,13 Priviň sa (pevne) k náuke a nepusť ju, nerozlúč sa s ňou, bo ona ti (je) životom.

Pris2,1-5 Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie.

27· Rozpoznanie Bohom daných talentov a darov

Od okamihu narodenia nášho dieťaťa, prosíme Boha, aby nám odhalil dary, talenty a schopnosti, ktoré do neho vložil. A aby nám ukázal, ako ich čo najlepšie pestovať a rozvíjať k jeho sláve. Nepriateľ chce totižto tieto dary našich detí využiť ku svojej sláve alebo im aspoň znemožniť, aby boli využité k Božím veciam. Preto ich musíme zahrnúť do modlitby. Takže modlitba za rozvinutie Bohom daných talentov a darov našich detí je nekonečný proces. Keď už rozpoznáme talenty, je dôležité, aby sme prosili Boha, aby na ceste ich zdokonaľovania pred nimi otváral všetky dvere, ktorými by mali prejsť a zavrel tie, ktoré by mali byť zatvorené. Aby sa tieto talenty využívali na slávu Boha. Aké dary a talenty vložil Boh do vášho dieťaťa? Každé dieťa nejaké má. Sú v ňom či už ich vidíme alebo nie. Písmo hovorí: "každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden pre toho, druhý pre onoho." Porov. 1Kor7,7. Niekedy je k tomu nutná modlitba, aby sme tieto talenty odhalili. Písmo hovorí: "videl si muža, ktorý je zbehlý vo svojom diele? Pred kráľmi bude stavať, nebude stavať pred bezvýznamnými." Porov. Prís 22,29. Modlite sa za to, aby vaše dieťa mohlo rozvinúť a zdokonaliť svoje dary a talenty od Boha. Dajte mu poznať, že má na tomto svete jedinečnú a nezameniteľnú úlohu. Musíme sa teda modliť za to, aby talenty našich detí boli rozpoznané, odhalené, rozvíjané a pestované, aby slúžili Božej sláve.

Modlitba

Pane, ďakujem ti za dary a talenty, ktoré si vložil do môjho dieťaťa. Prosím ťa, aby si ich v ňom rozvinul a použil k svojej sláve. Daj, aby ich spoznal on i ja a ukáž mi, či mu mám poskytnúť nejakú konkrétnu skúsenosť, tréning alebo kurz, aby sa tieto dary mohli rozvinúť tak, ako ty chceš a kedy chceš. Tvoje Slovo hovorí: "Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou." Rim12,6 prosím ťa o to, aby mu žiadny pocit nedostatočnosti, žiadny strach alebo neistota nezabránily tvoje dary a talenty, ktoré bude poznávať, využívať podľa tvojej vôle. Nech počuje, k čomu ho voláš, aby nestrávil svoj život tým, že sa bude pokúšať zistiť čo to vlastne je a potom všetko prepásne. Nedopusť, aby jeho talent prišiel nanivoč, aby sa rozplynul v prostrednosti alebo aby slúžil čomukoľvek a komukoľvek inému než tebe, Pane. Prosím, aby si mu odhlalil aké je jeho životné poslanie a aby ho skvelo vykonával. Požehnaj prácu jeho rúk a dopraj mu, aby si na svoj život dobre zarobil prácou, ktorú bude mať rád. Tvoje Slovo hovorí: "Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom." Prís18,16 Kiež všetko, čo bude robiť, nájde priazeň a bude dobre prijaté a rešpektované druhými. Ale zo všetkého najviac ťa prosím o to, aby sa dary a talenty, ktoré si do neho vložil, plne rozvinuly k tvojej sláve.

Výzbroj:

Rim11,29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné.

Ef4,7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.

1Pt4,10 Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.

Jak1,17 Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.

28· Učiť sa hovoriť slová prinášajúce život

Môže sa nám stať alebo sa nám už stalo, že deti začnú používať neslušné slová. Keď sa ich opýtame, prečo ich používajú, povedia, že veď tak hovoria všetci ostatní. Vtedy môžeme použiť na ukážku aj my dehonestujúce a škaredé slová a opýtať sa ich, či sa im to páči, keď tak hovoríme. A vysvetliť im, že môžu tak hovoriť, keď budú chcieť, ale že my sme sa rozhodli tak nehovoriť. Pretože keď hovoríme my také slová, cítia sa deti zle, pretože to zraňuje ich ducha. Môžeme im povedať: keď tak hovoríš ty, tak to zraňuje môjho ducha. Máš možnosť si vybrať, či slová, ktoré vyslovuješ, zarmucujú okolie a Božieho ducha alebo ho nimi oslavuješ. Budem ťa milovať v oboch prípadoch, avšak v jednom prípade to prípade požehnanie, v druhom bolesť. Vyslovením škaredých slov pred deťmi môžme ukázať ich ničivé účinky. Nechceme vám doporučovať, aby ste kopírovali uvedenú výchovnú metódu, ale aby ste prijali jasný príklad toho, akú moc majú slová, ktoré vyslovujeme. Vytvárame si svoj svet tým, o čom hovoríme. Slová majú moc a môžeme nimi do situácie vniesť buď život alebo smrť. Biblia hovorí, že tým, čo hovoríme, sa buď môžeme dostať do ťažkostí alebo sa im vyhnúť. Dokonca slovami môžeme zachrániť aj život. Porov. Prís 13,3. Slová ako "nie som dobrý", "prial by som si byť mŕtvy", "život je strašný", "ľudia sú hrozní", "nikdy nebudem ničím zvláštny", nie sú dobré, nie sú z Boha. Neodrážajú srdce naplnené Duchom Svätým. Odrážajú pôsobenie temnoty. A presne to sa v živote vášho dieťaťa prejaví, pokiaľ ho nenaučíte mať kontrolu nad tým, čo hovorí. Môžeme do svojho sveta slovami vnášať lásku, pokoj, radosť, alebo hádky, nenávisť, klamstvo a iné prejavy zla. Chceme, aby naše deti svojimi slovami vnášali život. To neznamená, že by nemohli otvorene vyjadrovať negatívne pocity. Takéto slová by však nemali byť vyslovené pre to, aby ničili, ale iba ako prejav vyznania, porozumenia a kajúcnosti pred Bohom kvôli uzdraveniu. Najlepší spôsob ako zdokonaliť reč, je zdokonaliť srdce. "ústa predsa hovoria to, čoho je srdce plné. Porov. Mt12,34. Zo srdca naplneného Duchom Svätým a pravdou Božieho Slova bude vychádzať dobrá reč, ktorá bude prinášať život tomu, kto hovorí a aj poslucháčovi. Tu by mala začať naša modlitba.

Modlitba

Pane, prosím ťa za moje dieťa, aby sa rozhodol hovoriť spôsobom, ktorý ťa bude oslavovať. Naplň jeho srdce svojím Duchom a svojou pravdou, aby jeho ústami pretekali slová života a nie smrti. Postav stáž k jeho ústam, aby každé pokušenie vysloviť znesväcujúce, negatívne, kruté, zraňujúce alebo bezcitné slovo bez lásky a súcitu preniklo jeho ducha a vzbudilo v ňom nepríjemný pocit. Prosím, aby mu boli akékoľvek hrubé a neslušné slová cudzie. Pokiaľ by snáď predsa len nejaké také slovo si našlo cestu skrze jeho pery, nech mu pripadá ako piesok medzi zubami a nech mu je odporné. Pomôž mu, nech sa počuje, keď hovorí, aby slová z neho nevychádzali nerozvážne a bezmyšlienkovite. Nedovoľ, aby bol polapený vlastnými slovami. Ty si sľúbil, že kto stráži svoje ústa a jazyk, stáži svoju dušu pred trápením. Porov.Prís21,23. Postav stráž k jeho ústam a vzdiaľ od neho každé nešťastie. Tvoje Slovo hovorí, že v moci jazyka je život aj smrť, kto ho rád používa, naje sa z jeho plodov. Porov.Prís18,21. Nech je v jeho slovách život, nie smrť. Nech je pohotový v počúvaní, ale rozvážny v tom, čo povie, aby jeho slová mali vždy príchuť milosti. Vybav ho schopnosťou povedať každému a v každej situácii tie správne slová, správnym spôsobom a v správny okamih. Nech slová, ktoré bude hovoriť, sú vždy slová nádeje, uzdravenia, povzbudenia a života a nech sa rozhodne, že svojimi ústami nebude hrešiť.

Výzbroj:

Ž 19,15 Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

Mt 12,35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.

Mt 12,36-37 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.

Prís 16,24 Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

Prís 12,18 Voľakto tára, (ako keby) mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je (sťa) liek.

29· Mať zaľúbenie v svätosti a čistote

Pokiaľ sú deti vedené k čistote a svätosti, majú jasný žiarivý pohľad a sú neodolateľne pôvabné. Písmo hovorí: "Už na chlapcovi sa z jeho spôsobov pozná, či bude v jednaní rýdzi a priamy." Porov. Prís20,11. Chceme, aby boli naše deti známe svojou dobrotou. Aby druhých na nich priťahovala čistota. To sa nestane samo, musia byť k tomu vedené. Tým najlepším príkladom a skutočným učiteľom bude Duch Svätý. Písmo nás učí: "Zachovaj sa v čistote." Porov.1Tim1,5-22. To je ťažká úloha pre každého. A ešte viac potom pre dieťa. Ide ju splniť jedine úplnou podriadenosťou Bohu a jeho zákonu v sile Ducha Svätého. Čistota nás vedie k svätosti. Učme deti nehanbiť sa a postaviť sa na odpor, ak počujú nevhodný vtip, vidia nevhodné správanie. Keď ich naučíme pevným zásadám v tom, čo je čisté, uvidíme ako ich dobrota bude vychádzať z ich srdca, ktoré bude plné úcty k Bohu a túžbe žiť podľa nej v čistote a svätosti. Ich čistota by nemala vychádzať len z dodržiavania zákonov alebo z toho, aby robili na druhých dojem. Modlime sa za naše deti, aby ich svätosť a čistota priťahovali ako magnet. Pokiaľ ich bude lákať niečo, čo nie je sväté a čisté, nech to okamžite poznajú a je im to natoľko nepríjemné, že to okamžite odmietnu. "Boh nás predsa nepovolal k nečistote, ale k posväteniu." Porov. 1Sol 4,7. Žiť čisto vrámci Božieho zákona znamená dosiahnuť celistvosť ľudstva. Celá svätosť je o tejto celistvosti. Deti, ktoré túžia po svätosti a po Božej sile, ktorá by im svätosť pomohla dosiahnuť, budú vždy požehnané a naplnené. Deti majú byť príkladom Božieho Slova, ktoré hovorí: "Nikto ťa nesmie podceňovať, pretože si mladý. Naopak: buď pre veriacich vzorom v reči i v správaní, v láske, vo viere a v čistote." Porov. 1Tim 4,12. Poďme sa modliť za naše deti, aby také boli.

Modlitba

Pane, prosím ťa, aby si naplnil moje dieťa takou láskou k tebe, ktorá bude presahovať jeho lásku k čomukoľvek a komukoľvek inému. Pomôž mu rešpektovať tvoje zákony, mať ich v úcte a chápať, že sú tu pre jeho dobro. Nech jasne pozná, že to v živote nefunguje, pokiaľ tvoje zákony nenasledujeme. Ukry svoje Slovo v jeho srdci, aby v ňom nebola žiadna túžba po hriechu. Prosím, aby utekal od zla, nečistoty, zlých myšlienok, slov a činov a bol priťahovaný všetkým, čo je čisté a sväté. Nech v ňom rastie Kristus a vedie ho k hľadaniu sily tvojho Ducha, ktorý by mu pomohol robiť to, čo je správne. Ty si povedal, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Porov.Mt5,8. Kiež by sa vo všetkom, čo robí, odrážala túžba po svätosti, ktorá vychádza z čistého srdca. Nech sa prejaví aj v jeho vzhľade. Prosím za to, aby šaty, ktoré bude nosiť a spôsob, akým si bude upravovať vlasy a obliekať sa odrážal úctu k tebe a túžbu oslavovať ťa, Pane. Priveď ho k pokániu tam, kde zišiel z cesty sviatosti a prídi do jeho srdca a života so svojou očisťujúcou mocou. Daj mu pochopiť, že život v čistote prináša celistvosť a požehnanie a že tou najväčšou odmenou je to, že uvidí teba.

Výzbroj

Ž 24,3-5 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

2Tim 2,20-21 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné. Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo.

Jn 15,2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Iz 35,8-10 I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia. Nebude tam leva a dravá zver ta nevystúpi, nenájde sa tam; len vykúpení budú kráčať. A Pánovi vyslobodení sa vrátia, s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu zmizne starosť a vzdychanie.

Prís30,12 Je pokolenie, ktoré je čisté podľa svojho názoru, hoci sa z neho nezmyl jeho hnus.

30· Radosť z oslobodenia od strachu

Ako dieťa som žila v neustálom strachu, pretože som žila s psychicky chorou matkou. Jej zvláštne, nevypočítateľné a hrubé jednanie bolo neustálym zdrojom teroru. Za svoj strach a za svoju ochranu sme sa modlili tak často, že sa táto prosba stala súčasťou každej rodinnej modlitby. Kedykoľvek som si všimla, že sa strach začína zmocňovať niektorého z našich detí, sme sa začali s manželom modliť, čítali sme si Písmo, spievali hymny a chválospevy a púšťali si kresťanskú hudbu. Strach je niečo, čo sa nás zmocňuje v okamihu, keď prestaneme veriť, že Boh nás a všetko, čo máme radi, môže ochrániť. Strach na naše deti dopadne veľmi rýchlo, pretože nedokážu vždy rozlíšiť, čo je skutočné a čo nie je. Naša útecha, opätovné uistenie a láska im môže pomôcť, ale modlitba, Božie Slovo a chvála Boha za Jeho Lásku a Moc, ich môže od strachu oslobodiť. Biblia hovorí, že keď Ježiš bol na mori s učeníkmi, prišla búrka a on na ich zdesenie odpovedal slovami: "Prečo sa bojíte, maloverní?" (Mt 8, 26). Existujú však situácie, kedy je strach niečím viac, než len prechodným pocitom. Môže sa zmocniť dieťaťa tak silno a bezdôvodne, že mu nepomôže žiadny skutok, ani žiadne slová. Pokiaľ sa tak stane, znamená to, že dieťa trápi duch strachu. Tento duch strachu nepochádza od Boha, pochádza od nepriateľa našich duší. Rodičia majú v Ježišovi Kristovi poverenie a moc postaviť sa menom svojich detí tomuto duchu na odpor. Strach nad nimi nemá svoju moc, my máme moc nad ním. Ježiš nám dal moc nad všetkou silou nepriateľa (porov. Lk 10, 19). Nenechajte si nahovoriť opak. Strach a prítomnosť Pána spolu nejdú dokopy. Ani my, ani naše deti nemusíme nikdy žiť s duchom strachu, ani ho nemusíme prijímať ako spôsob svojho života, pretože máme Ježiša.

Modlitba

Pane, tvoje Slovo hovorí: "Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy." (Ž 34, 5). Hľadám ťa dnes s vierou, že ma počuješ a prosím ťa, aby si oslobodil Naše dieťaa od každého strachu, ktorý by sa ho chcel zmocniť. Ty si povedal, že si "nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." (2 Tim 1, 7). Zahrň ho svojou láskou a odstráň všetok strach a pochybnosti. Daj mu pocítiť svoju milujúcu prítomnosť, ktorá naplno preváži akýkoľvek strach, ktorý by sa ho chcel zmocniť. Nauč ho spoliehať sa na tvoju moc takým spôsobom, že v ňom vzrastie pevná dôvera a viera v teba. Daj mu zdravú myseľ, ktorá rozozná každý falošný dôkaz, ktorý mu diabol bude ukazovať, ako niečo, čo nemá žiadny základ v skutočnosti. Pokiaľ sa objaví skutočné nebezpečenstvo a dobrý dôvod báť sa, daj mu múdrosť, chráň ho a pritiahni ho bližšie k sebe. Pomôž mu, aby nepopieral svoj strach, ale priniesol ho k tebe v modlitbe a hľadal u teba vyslobodenie. Ako ti bude stále bližšie, prosím, aby si ho prestúpil svojou Láskou a zahnal všetok strach. Zasaď svoje Slovo do jeho srdca. Daj, aby v jeho mysli a duši bola zakorenená viera, ako porastie v tvojom Slove. Ďakujeme ti, Pane, za tvoj sľub, že nás oslobodíš od všetkého nášho strachu. V Ježišovom mene ťa dnes menom nášho dieťaťa prosíme o oslobodenie od strachu.

Výzbroj: Ž31,20 Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.

Iz41,10 Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou

Ž91,4-6 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

Ž27,1 Dávidov žalm. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Ž18,5-7 Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

1Jn4,18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

31· Úcta k rodičom a odmietanie vzdoru

Pripadá nám zvláštne chcieť od niekoho, aby nás uctieval, však? Pokiaľ je to skutočná úcta, nemali by ju preukazovať bez toho, aby sme o to žiadali? No to môže platiť o ostatných ľuďoch v našom živote, ale nie o našich deťoch. Tie k tomu musia byť vedené. Písmo hovorí: "Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé." - Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením-to je prvé prikázanie (pri ktorom sa sľubuje odmena): -- Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. Ef 6, 1-3. Pokiaľ naše deti nepočúvajú tento Pánov príkaz, môžu byť pripravené o všetko, čo pre ne Boh má. Písmo hovorí: "Kto kľaje svojho otca abo svoju mať, zhasne mu kahan v hustej tme." Pris 20, 20. Okrem toho musíme tiež rozoznať a odmietnuť akýkoľvek vzdor, ktorý by sa pokúšal vkradnúť do ich mysle a ktorý by spôsobil, že by plnili iné než Božie prikázania. Vzdor je v podstate pýcha uvedená do činnosti. Vzdorovité myšlienky hovoria: budem si robiť, čo chcem, čo mi tom hovorí Boh alebo ktokoľvek iný. Na úplnom konci vzdoru je totálna opozícia voči Bohu. Písmo hovorí, že svojhlavosť je ako kúzlenie a uctievanie domácich bôžikov. 1 Sam 15, 23. Pýcha nás k vzdoru privádza, ale tvrdohlavosť nás v ňom udržuje. Každý, kto kráča cestou vzdoru, má vo svojom živote nejaký tvrdohlavý idol. Keď dieťa nectí svojho otca a matku, je to často prvým prejavom toho, že idoly v jeho srdci - v srdci dieťaťa akéhokoľvek veku - sú pýcha a sebectvo. To je dôvodom, prečo sa deti, ktoré nie sú vedené k tomu, aby poslúchali svojich rodičov, vstávajú vzdorovitými. Iz 31. Rozpoznávanie a rozbitie idolov pýchy a sebectva skrze modlitbu môže byť často kľúčom k prelomeniu vzdoru dieťaťa. Opakom vzdoru je poslušnosť alebo kráčanie v Božej vôli. Prvým krokom našich detí k Božej poslušnosti je poslúchať rodičov, mať k nim úctu. To je niečo, čo musíme dieťa naučiť, ale učenie je ľahšie, keď pripravíme pôdu modlitbou. Ak bojujete so vzdorom, pamätajte, že nebojujete so svojim synom alebo dcérou: "Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach." Ef 6, 12. Vediete boj s nepriateľom. Dobrá správa je, že vám Ježiš dal moc premáhať všetku nepriateľovu silu. Porov.Lk 10, 19. Nebojte sa ju využiť. Vzdor vo vašom dieťati sa skôr alebo neskôr prebudí. Buďte pripravení mu čeliť modlitbou, Božím Slovom, spolu s napravovaním, poúčaním, napomínaním a učením. Nenechajte sa duchom vzdoru zastrašiť. Ježiš je Pánom aj nad ním.

Modlitba

Pane, prosím ťa, aby si dal nášmu dieťaťu srdce, ktoré ťa bude chcieť poslúchať. Vlož do neho túžbu stráviť s tebou čas v modlitbe, v tvojom Slove a načúvaniu tvojho hlasu. Posvieť svojim svetlom na každé tajomstvo alebo skrytý vzdor, ktorý sa pokúša v jeho srdci zakoreniť, aby mohol byť odhalený a zničený. Pane, prosím ťa, aby sa neoddal pýche, sebectvu a vzdoru, ale aby od nich bol oslobodený. Skrze moc, ktorú si mi dal v Ježišovom mene sa staviam proti "diablovým nástrahám" a zriekam sa modloslužby, vzdoru, tvrdohlavosti a neúcty - v živote môjho syna nebudú mať žiadne miesto ani kvôli nim moje dieťa nepôjde cestou zavrhnutia a smrti. Tvoje Slovo nás učí: "Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi!" Kol 3, 20. Prosím, aby si obrátil srdce tohto dieťaťa k jeho rodičom a pomohol mu ctiť a poslúchať otca i matku, aby žil dlhý a dobrý život. Obráť jeho srdce k sebe, aby všetko, čo robí, bolo milé tvojim očiam. Nech sa v sebe naučí rozpoznať pýchu a vzdor, nech im dokáže čeliť a je ochotný ich vyznávať a oľutovať. Učiň, aby mu bol nepríjemný hriech. Pomôž mu poznať, aké krásne a jednoduché je kráčať v poslušnosti a podriadenosti tebe s milou a pokornou dušou.

Výzbroj: Iz1,19-20 Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa Pánove.

Ž107, 10-12 V temnotách a v tieni smrti sedeli, sputnaní biedou a železom, lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli. Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci.

Pris30,17 Oko, ktoré robí (z) otca posmešky, alebo zhŕda poslušnosťou voči materi, vyďobú na potoku havrany a zožerú ho supie mláďatá.

Pris1,8-9 Počúvaj, syn môj; napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere, bo krášlia tvoju hlavu vencom ľúbezným a tvoju šiju (zlatým) náhrdelníkom.

Neh9,26-27 Ale stali sa spurnými a vzbúrili sa proti tebe, tvoj zákon zahodili za svoj chrbát, povraždili tvojich prorokov, ktorí ich nabádali, aby sa vrátili k tebe, a dopúšťali sa veľkých rúhaní. Preto si ich vydal do ruky ich odporcov a sužovali ich. No keď v časoch svojej súžby volali zas k tebe, ty si ich vyslýchal z neba.

32· Získanie zdravej mysle

Svet a diabol sa snažia, ako môžu, aby získali nadvládu nad mysľou nášho dieťaťa. Dobrá správa je, že máte moc sa týmto snahám brániť. Môžete urobiť veľa pre to, aby bola myseľ vášho dieťaťa naplnená dobrou hudbou, dobrými slovami a obrazmi. Ale tým najdôležitejším, čo máte, je sila modlitby. Je nám totiž daná myseľ Kristova. Písmo hovorí: "Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš" (Flp 2, 5). Akonáhle poznáme Boha, máme sa modliť za to, aby sme ani my, ani naše deti nezdedili nič z duševnej lability, ktorá sa prejavuje v našich rodinách. Ak sa v rodine vyskytla duševná labilita, je dobré si opakovať: Boh mi dal zdravú myseľ, dal zdravú myseľ tiež môjmu synovi, dcére. S ničím menším sa neuspokojím. Psychická choroba sa nemusí prenášať z generácie na generáciu a Boh si nepraje, aby naše deti boli psychicky nevyrovnané, zmätené alebo nestále. Veľký vplyv na to, či bude naša myseľ zdravá má to, čo do nej prichádza. Pokiaľ ju budeme zaplňovať tým, čo je vonku vo svete, vnášame do nej zmätok. Pokiaľ ju však budeme plniť Božími vecami, hlavne Božím Slovom, prinášame jasnoť myslenia a pokoj mysle. Písmo hovorí: "Boh veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja." (1 Kor 14, 33).

Modlitba

Pane, ďakujeme ti, že si nám sľúbil zdravú myseľ. Robíme si nárok na tento sľub pre Naše dieťaa. Prosím, aby jeho myseľ bola čistá, pozorná, jasná, inteligentná, vyrovnaná, pokojná a priama. Prosím, aby v nej nebol žiadny zmätok, žiadna ťažkopádnosť a žiadne nevyrovnané, rozutekané, neusporiadané a negatívne myšlienky. Prosím, aby jeho myseľ nebola naplnená žiadnymi zmätenými myšlienkami. Daj mu skôr jasnosť úsudku, aby bol schopný vždy uvažovať jasne. Daj mu schopnosť urobiť jasné rozhodnutia, rozumieť všetkému, čo potrebuje poznať, a zamerať sa na to, čo má robiť. Pokiaľ je u neho nejaká duševná labilita, porucha alebo dysfunkcia, prosíme v Ježišovom mene o uzdravenie, aby sa obnovil po duchovnej stránke. (porov. Ef 4, 23) a aby mal Kristovo zmýšľanie. Prosím o to, aby ťa natoľko miloval celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou, že v ňom nebude žiadny priestor pre nepriateľove klamstvá ani volanie tohoto sveta. Aby Božie Slovo zapustilo korene v jeho srdci a naplnilo jeho myseľ všetkým, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, nevinné, čo je milé, čo slúži dobrej povesti a zasluhuje si chvály. (porov. Flp 4, 8). Daj mu pochopiť, že všetko, čo vchádza do jeho mysle, sa stáva jeho súčasťou a aby preto starostlivo zvažoval, čo bude počúvať a na čo sa bude dívať. Ty si povedal: "Má myseľ pevnú zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba." (Iz 26, 3). Prosím ťa, aby v ňom denne rástla viera v teba a v tvoje Slovo, aby mohol navždy žiť s pokojnou a zdravou mysľou.

Výzbroj: Rim12,2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Flp4,6-7 O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

2Kor10,4-5 lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmyslya každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi,

Rim8,6 A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.

Ef4,17-18 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca.

33· Otvorenosť Pánovej radosti

V dnešnej dobe mladí ľudia prežívajú všetky možné negatívne emócie, vrátane samovražedných myšlienok a depresií. Depresia prichádza a odchádza a vrhá tieň na ich životy, ovplyvňuje ich prácu, narušuje vzťahy, ničí ich zdravie a tiež ovplyvňuje ich pohľad na Boha. Najhoršie na tom je, že si to so sebou odnášajú aj do dospelosti. Preto je potrebné sa modliť za naše deti, aby prežívali radosť. Sv.P.hovorí: "aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na ozdobu." Iz61,3 Bez ohľadu na to, akú skúsenosť človek má, nie je potrebné žiť v depresii alebo s akýmikoľvek negatívnymi pocitmi. Nedovoľme, aby sa naše deti stávali smutnými, depresívnymi, nahnevanými, náladovými alebo komplikovanými osobnosťami. Toto vieme z našich detí dostať modlitbou. Je ľahké povedať, ktorí ľudia nesú vo svojom vnútri negatívne emócie a ktorí v sebe majú ducha radosti. Zvlášť u detí je to zreteľné, pretože oni nevedia svoje emócie skrývať tak, ako sme sa to naučili my v dospelosti. Skúste sa pozrieť do očí svojich detí. Je pokoj, šťastie a radosť bežným výrazom v jeho tvári? Alebo je to bolesť, nespokojnosť, hnev, depresia či smútok? Zaujíma niekedy negatívny postoj bez zjavnej príčiny? Pripadá vám niekedy vaše dieťa sklesnuté alebo náladové bez toho, že by vedelo vysvetliť prečo? Ujmite sa tejto situácie skôr ako sa to u neho stane zvykom. Negatívne emócie sa stávajú návykovými, pokiaľ sa včas modlitbou nepostavíme za to, aby v našich deťoch prebýval duch radosti. Pánova radosť je bohatá a hlboká. Každý, kto v nej kráča, sa tiež stáva takým. Radosť vychádza z toho, že sa uprene dívame do Božej tváre a vieme, že On je všetkým, čo kedy budeme potrebovať. Prosme Boha a On im dá takúto radosť.

Modlitba

Pane, prosím ťa o dar radosti pre naše dieťa. Nech sa dnes v jeho srdci zrodí duch radosti a nech pozná, že plnosť radosti sa dá nájsť jedine v tvojej prítomnosti. Pomôž mu pochopiť, že pravé šťastie a radosť sú len v tebe. Obklop ho svojou láskou zakaždým, keď sa ho zmocnia negatívne emócie. Nauč ho hovoriť: "Toto je deň, ktorý nám dal Pán. Jasajme a radujme sa z neho." "S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zločinu." Ž18,24. Osloboď ho od zúfalstva, depresie, osamelosti, pocitu márnosti, hnevu a odmietnutia. Kiež tieto negatívne postoje nemajú v Naše dieťaovi žiadne miesto, aby sa nestali trvalou súčasťou jeho života. A neh vo svojom srdci učiní rozhodnutie: "Lež moja duša bude plesať v Pánovi a bude sa tešiť z jeho pomoci." Ž35,9. Viem, Pane, že všetky negatívne emócie, ktoré toto dieťa pociťuje, sú klamstvá, ktoré stoja v protiklade k pravde tvojho Slova. Zasaď svoje Slovo pevne do jeho srdca a každodenne rozmnožuj jeho vieru. Daj, nech zostáva v tvojej láske a čerpá silu z tvojej radosti dnes a naveky.

Výzbroj: Jn15,10-11 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

Ž16,11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.

Rim15,13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

Ž36 Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; pred jeho očami nieto bázne Božej. Sám sebe lichotí do vlastných očí, aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu. Slová jeho úst sú neprávosť a klam; prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre. Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti. Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. Nech ma nezasiahne noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika. Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, zrútili sa a viac nevstanú.

Iz61,10 S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

34· Zničenie dedičstva rodinných hriechov

Kliknite sem a začnite písať. Sed quia consequuntur magni dolores eos.

43· Kráčať v kajúcnosti

Všimli ste si niekedy deti, ktoré žijú vo vine a odsúdení, pretože ich nikto nenaučil vyznať sa zo svojich hriechov? Ľutovať ich a prijať odpustenie? Nemajú taký jasný a istý pohľad, ako deti, ktoré sú od toho oslobodené. Písmo hovorí: "Pohliadnite k nemu. Nech sa rozveselíte, vaša tvár sa nemusí červenať hanbou." Porov. Ž34,6. Deti, ktoré priznávajú svoje chyby a ľutujú ich natoľko, že túžia po zmene, majú celkom iný výraz v tvári než deti, ktoré svoj hriech skrývajú a nemajú ani najmenšiu snahu sa zmeniť. Vyznanie a ľútosť sú dva základné životné princípy, ktoré musíme od našich detí vyžadovať, pretože nevyznaný hriech stavia medzi ne a Boha múr. Ľútosť, ktorá doslova znamená odvrátiť sa preč a rozhodnúť sa nerobiť to znova sa prejaví vtedy, keď dieťa v podstate povie: "Urobil som to, je mi to ľúto, už to viac krát neurobím." Ak človek nevyzná svoje hriechy, zhnusí sa sám sebe. Takéto zhnusenie sa prejavuje nízkym sebahodnotením. Tento pocit neúspechu a viny prinesie do života našich detí rozklad. Hriech pôsobí ako jed. Nevyznaný hriech nás sťahuje dole, deformuje a zatemňuje náš obraz a môže sa v nás zakoreniť, čo môže mať vážnejšie následky. Písmo hovorí: "Odhoďte od seba všetky nevernosti, ktorých ste sa dopúšťali a obnovte svoje srdce a svojho ducha. Prečo by si mal zomrieť, dom Izraelský? Porov.Ez18,31. Hriech vedie k smrti, ľútosť vedie k životu. Nevyznávame sa preto, aby Boh niečo zistil, On to už vie. Vyznanie je naša šanca očistiť svoj štít. Ľútosť je naša príležitosť začať znova. Naše deti potrebujú oboje rovnako ako my.

Modlitba

Pane, prosím ťa, aby si dal môjmu synovi srdce pohotové vyznávať sa zo svojich chýb. Nech ich skutočne ľutuje, aby mu mohli byť odpustené a aby mohol byť od nich očistený. Pomôž mu pochopiť, že tvoje zákony sú pre jeho dobro a že vyznávanie a ľútosť, ktoré požaduješ, sa musia stať spôsobom jeho života. Daj mu túžbu žiť pred tebou v pravde, alby mohol s Dávidom povedať: "Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Ž 51,4.12-13.

Pane, vynes na svetlo každý skrytý hriech, aby mohol byť vyznaný, aby nad ním mohla byť prejavená ľútosť a mohol byť odpustený. Tvoje slovo hovorí: "Dávidova poučná pieseň. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu." Ž 32,1. Prosím, aby môj syn nebol nikdy schopný hriech v sebe uchovávať. Nech túži ho naplno vyznávať a hovoriť: "Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti." Ž 139,24. Nech nežije vo vine a odsúdená, ale nech prebýva s čistým svedomím v plnosti porozumenia odpustenia, ktoré má v Ježišovi Kristovi. Prosím, aby vždy vzhliadal k tebe a výraz v jeho tvári vždy žiaril.

Výzbroj

1 Jn 3,21-22 Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

Iz 55,7 Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!

Ez 18,30 Preto vás budem, dom Izraelov, súdiť, každého podľa jeho ciest, hovorí Pán, Jahve; obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.

Prís 28,13 Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.

Sk 3,19 Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy.

Kliknite sem a začnite písať. Sed quia consequuntur magni dolores eos.

44· Strhnutie pevnosti hriechu (taká istá ako modlitba č. 20)


45· Hľadanie múdrosti a rozumnosti

Bude moje dieťa vedieť, že si nemá sadnúť do auta k niekomu cudziemi? Pochopí, že je nebezpečné hrať sa v blízkosti hlbokej vody? Povie jasné "nie", keď mu budú rovesníci ponúkať drogy? Nezabudne sa pozrieť oboma smermi, keď bude prechádzať cez cestu? Pocíti blížiace sa nebezpečie? Bezpečie a prosperita našich detí závisí z veľkej časti na ich vlastných rozhodnutiach. Nikdy nemôžeme mať istotu, či rozhodnutia našich detí budú správne, pokiaľ nebudú obdarené múdrosťou, poznaním, rozumnosťou a pokiaľ nebude ich sluch naladený na Boží hlas. Písmo hovorí: "Keď je niekto z nás pozadu v múdrosti, nech prosí Boha a bude mu daná, pretože Boh všetkým dáva štedro a bez výčitiek." Porov. Jak1,5. Staré príslovie, ktoré hovorí: "Syn múdry robí radosť otcovi, kdežto syn hlúpi pôsobí žiaľ matke." Porov. Prís10,1, je úplne jasné. Nikto nemôže byť pyšnejší než otec, ktorého dieťa urobí múdre rozhodnutie. Pokiaľ ale dieťa koná nemúdro, netrápi sa nikto viac ako matka. Čo keby sme tak volali hlasno Bohu a ušetrili si tak nejaký ten zármutok? Preto sa modlime o múdrosť pre nás a pre naše deti.

Modlitba

Pane, prosím Ťa, aby si moje dieťaťa obdaroval múdrosťou, rozumnosťou a poznaním. Pomôž mu dôverovať Ti celým svojím srdcom a nespoliehať na vlastnú rozumnosť. Nech Ťa poznáva na všetkých svojích cestách, aby počul tvoje jasné vedenie, ktorým smerom sa má dať (porov. Pr 3,5). Pomáhaj mu rozoznávať dobré od zlího a byť vnímavý k hlasu Ducha svatého, keď hovorí: (Iz 30,21).

Viem, že jeho šťastný život závisé z veškej časti na získaní múdrosti a rozumnosti, ktorá ako hovorí Tvoje slovo prináša dlhý život, bohatstvo, poznanie, ochranu, radosť, spokojnosť a štastie. Chcem aby moje dieťa tot všetko získalo, ale ako prejav Tvojho požehnania.

Tvoje slovo hovorí: "Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť." (Prís 9,10). Nech sú zdravá bázeň a požehnanie základom, na ktorom v ňom bude múdrosť a rozumnosť zalozená. Nech sa k tebe obracia s každým svojím rozhodnutím, aby sa nerozhodoval nesprávne. Pomôž mu pochopiť, že celý poklad múdrosti a poznaia je ukrytý v tebe a že Ty z neho bohato rozdávaš, keď Ťa o neho prosíme. Keď bude túžiť po Tvojej múdrosti a rozumnosti, vylej ich na neho v hojmosti, aby mohol kráčať cestou pokoja a života.

Výzbroj

Prís 23,24-25 Radosťou plesá otec spravodlivého a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom. Nech kochajú sa (v tebe) tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička!

Prís 4,7-8 Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! Vyzdvihuj ju, a zvýši tvoju (vážnosť), dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš.

Ž 19,8 Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

Prís 2,10-12 bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie, rozvaha bude bedliť nad tebou (a) rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, čo vraví mam a klam,

Prís 3,13-18 Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti. Dlhé dni (skrýva) vo svojej pravici, bohatstvo a slávu v svojej ľavici. Jej cesty (sú) cesty krásy a (na) jej chodníkoch (je plno) pokoja. Je stromom života pre tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení.

47· Získanie zdravej mysle

Svet a diabol sa snažia, ako môžu, aby získali nadvládu nad mysľou nášho dieťaťa. Dobrá správa je, že máte moc sa týmto snahám brániť. Môžete urobiť veľa pre to, aby bola myseľ vášho dieťaťa naplnená dobrou hudbou, dobrými slovami a obrazmi. Ale tým najdôležitejším, čo máte, je sila modlitby. Je nám totiž daná myseľ Kristova. Písmo hovorí: "Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš" (Flp 2, 5). Akonáhle poznáme Boha, máme sa modliť za to, aby sme ani my, ani naše deti nezdedili nič z duševnej lability, ktorá sa prejavuje v našich rodinách. Ak sa v rodine vyskytla duševná labilita, je dobré si opakovať: Boh mi dal zdravú myseľ, dal zdravú myseľ tiež môjmu synovi, dcére. S ničím menším sa neuspokojím. Psychická choroba sa nemusí prenášať z generácie na generáciu a Boh si nepraje, aby naše deti boli psychicky nevyrovnané, zmätené alebo nestále. Veľký vplyv na to, či bude naša myseľ zdravá má to, čo do nej prichádza. Pokiaľ ju budeme zaplňovať tým, čo je vonku vo svete, vnášame do nej zmätok. Pokiaľ ju však budeme plniť Božími vecami, hlavne Božím Slovom, prinášame jasnoť myslenia a pokoj mysle. Písmo hovorí: "Boh veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja." (1 Kor 14, 33).

Modlitba

Pane, ďakujeme ti, že si nám sľúbil zdravú myseľ. Robíme si nárok na tento sľub pre Naše dieťaa. Prosím, aby jeho myseľ bola čistá, pozorná, jasná, inteligentná, vyrovnaná, pokojná a priama. Prosím, aby v nej nebol žiadny zmätok, žiadna ťažkopádnosť a žiadne nevyrovnané, rozutekané, neusporiadané a negatívne myšlienky. Prosím, aby jeho myseľ nebola naplnená žiadnymi zmätenými myšlienkami. Daj mu skôr jasnosť úsudku, aby bol schopný vždy uvažovať jasne. Daj mu schopnosť urobiť jasné rozhodnutia, rozumieť všetkému, čo potrebuje poznať, a zamerať sa na to, čo má robiť. Pokiaľ je u neho nejaká duševná labilita, porucha alebo dysfunkcia, prosíme v Ježišovom mene o uzdravenie, aby sa obnovil po duchovnej stránke. (porov. Ef 4, 23) a aby mal Kristovo zmýšľanie. Prosím o to, aby ťa natoľko miloval celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou, že v ňom nebude žiadny priestor pre nepriateľove klamstvá ani volanie tohoto sveta. Aby Božie Slovo zapustilo korene v jeho srdci a naplnilo jeho myseľ všetkým, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, nevinné, čo je milé, čo slúži dobrej povesti a zasluhuje si chvály. (porov. Flp 4, 8). Daj mu pochopiť, že všetko, čo vchádza do jeho mysle, sa stáva jeho súčasťou a aby preto starostlivo zvažoval, čo bude počúvať a na čo sa bude dívať. Ty si povedal: "Má myseľ pevnú zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba." (Iz 26, 3). Prosím ťa, aby v ňom denne rástla viera v teba a v tvoje Slovo, aby mohol navždy žiť s pokojnou a zdravou mysľou.

Výzbroj: Rim12,2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Flp4,6-7 O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

2Kor10,4-5 lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmyslya každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi,

Rim8,6 A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.

Ef4,17-18 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca.